Slider

Esri đã chuẩn bị đầy đủ để duy trì hoạt động trong thời kỳ đại dịch bệnh do virus corona 2019 (COVID-19). Chúng tôi chưa trải qua bất kỳ tác động hoặc gián đoạn kinh doanh đáng kể nào. Esri có kế hoạch làm việc liên tục tại chỗ với tất cả các lĩnh vực, bao gồm hỗ trợ công nghệ và dịch vụ khách hàng. Đảm bảo có thể phục vụ đầy đủ khách hàng, đối tác và nhân viên của chúng tôi mà không có bất kỳ gián đoạn nào.