Tiếp Tục Học Hỏi cho Một Tương Lai Sáng Hơn


Lập bản đồ và phân tích không gian kích thích sự học tập trong giáo dục và hỗ trợ quản lý tốt hơn.

Các trường học


Các bản đồ tương tác trực quan các dữ liệu sinh động hơn theo từng chủ đề chuyên biệt - ví dụ khoa học môi trường, toán học, lịch sử, và văn học, và .....

Xem Thêm

Đại Học và Cao Học


Các sinh viên, trợ giảng, giảng viên, và các quản lý ứng dụng " The Sciene of Where" để hỗ trợ ra quyết định tốt hơn và một tương lại vững chắc hơn.

Xem Thêm

Cập Nhật Kiến Thức


Các người dùng GIS bất kể lứa tuổi nào và trình độ nào rất hào hứng trong việc học tập và giảng dạy.

Xem Thêm