3D GIS

____

 

ArcGIS Capabilities

Thế giới hiện hữu là một không gian 3D (3 chiều)

________

Ứng dụng web tương tác 3D được xây dựng thông qua ArcGIS API for JavaScript

Nhấn vào đây để tạo ứng dụng của người dùng

ArcGIS là một nền tảng 3D

icon-text-link-stack-create

Tạo mới

Thêm chiều không gian vào dữ liệu của người dùng. Tạo dựng môi trường dựa trên việc khái quát hóa tầm nhìn của bạn.

icon-text-link-stack-analyze

Phân tích

Trích xuất các giá trị cần thiết từ dữ liệu cơ bản ban đầu để giải quyết các vấn đề cũng như nhận thức được bức tranh toàn cảnh.

icon-text-link-stack-visualize

Hiển thị

Ký hiệu hóa mô hình và dữ liệu 3D để phát hiện các đặc trưng, xu hướng và các mối quan hệ không dễ dàng nhìn thấy được.

icon-text-link-stack-communicate

Trao đổi

Chia sẻ ý tưởng, khái niệm và công việc của người dùng với người khác trên nền tảng 3D.

Sử dụng nền tảng 3D như thế nào?

________

Thêm chiều không gian vào dữ liệu của người dùng. Tạo dựng môi trường dựa trên việc khái quát hóa tầm nhìn của bạn.

Thông tin xây dựng
Quản lý khuôn viên
Quy hoạch đô thị
Phân tích Khu vực
Tầm nhìn Toàn cầu

Tham khảo mô hình của Esri

Khả năng Đa nền tảng

Ứng dụng 3D