Vận hành

Gửi lệnh đến các thiết bị IoT

_________

Dễ dàng tích hợp với các trung tâm IoT hiện tại.

Ra quyết định hành động vào đúng thời điểm và gửi lệnh đến các thiết bị IoT để điều chỉnh hành vi của thiết bị và tìm ra các đặc trưng dữ liệu. Loại bỏ các yêu cầu quy trình làm việc và chỉ định thiết bị của người dùng thực hiện hành động khi cần thiết

Thay đổi trạng thái của thiết bị

Gửi lệnh đến các cảm biến IoT khi sự cố xảy ra với lĩnh vực hàng đầu trong nền tảng IoT. Sử dụng vị trí thông minh để tối ưu hóa các thiết bị thông minh của người.

Tìm hiểu thêm về GeoEvent Server

Tìm hiểu thêm về Analytics for IoT

actuation-device
actuation-external

Kích hoạt hành động trong các hệ thống bên ngoài

Khi các mục tiêu giám sát được phát hiện, người dùng có thể tự động hóa các bước tiếp theo trong các hệ thống kinh doanh khác. Gửi trình tự công việc, gửi yêu cầu và kích hoạt quy trình làm việc. Cấu hình thúc đẩy thiết bị để gửi trình tự công việc hoặc gửi yêu cầu đến hệ thống của bên thứ ba. Sau đó, thông báo sẽ gửi đến người quản lý hoặc thiết bị để thực hiện hành động bạn muốn.

Tìm hiểu thêm về GeoEvent Server

Tìm hiểu thêm về  Analytics for IoT