Phân tích

__________

Phân tích dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lớn để tìm kiếm vị trí thông minh

Phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định, phát hiện các đặc trưng và mối quan hệ trong dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lớn làm tăng nhận thức tình huống, cải thiện quy trình công việc và tăng cường lợi nhuận.

Phân tích dữ liệu thời gian thực

Dữ liệu thời gian thực khi thu nhận về được lọc và xử lý, bao gồm lọc các thuộc tính cụ thể của dữ liệu truyền về với tốc độ cao và khối lượng lớn. Phân tích dữ liệu thời gian thực giúp xác định mối quan hệ không gian của các sự kiện với một geofence (ranh giới ảo xung quanh khu vực địa lý) đã thiết lập, chẳng hạn như một điểm, đường hoặc vùng.

Thực hiện phân tích dữ liệu thời gian thực trong GeoEvent Server

Thực hiện phân tích dữ liệu thời gian thực trong Analytics for IoT

analysis-realtime
analysis-bigdata

Phân tích dữ liệu lớn

Tận dụng thế mạnh của điện toán phân tán để phân tích và tổng hợp lượng lớn dữ liệu lưu trữ. Phân tích dữ liệu lớn giúp giải quyết vấn đề hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các công cụ phân tích nhanh, từ đơn giản đến phức tạp. Đồng thời, phát hiện ra dữ liệu đã thay đổi theo thời gian như thế nào và xác định chính xác các khu vực quan tâm. Bằng cách sử dụng các phân tích ngoài (out-of-the-box) trong GeoAnalytics Server hoặc ArcGIS Analytics for IoT, người dùng có thể dễ dàng tìm ra các mối quan hệ, các đặc trưng và phát hiện ra các điểm dữ liệu dị thường.

Thực hiện phân tích dữ liệu lớn trong GeoAnalytics Server

Thực hiện phân tích dữ liệu lớn trong Analytics for IoT