Thu thập dữ liệu

_______

Sử dụng ArcGIS để kết nối dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lớn mang lại vô số lợi ích.

Xâu chuỗi dữ liệu thành câu chuyện. Khi người dùng kết nối với dữ liệu phát trực tuyến, tận dụng thế mạnh của dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lớn để bước đầu khám phá câu chuyện dữ liệu trong IoT nhằm nhận thức các tình huống mà Tổ chức của bạn xứng đáng được nhận.

Thu thập mọi loại dữ liệu, tại mọi thời điểm

________

Với nền tảng ArcGIS Platform người dùng có thể cấu hình đầu vào cho tất cả mọi loại dữ liệu. ArcGIS GeoEvent Server và ArcGIS Analytics for IoT có thể nhận và phân tích các sự kiện từ bất kỳ luồng dữ liệu phát trực tuyến nào, bao gồm nguồn dữ liệu từ các cảm biến tĩnh như trạm thời tiết, đến các tài sản di chuyển như phương tiện giao thông hoặc các sự kiện đang xảy ra như tội phạm và tai nạn.

Cấu hình trình kết nối đầu vào trong GeoEvent Server

Cấu hình dữ liệu đầu vào trong Analytics for IoT

ingestion-alldata
ingestion-bigdata

Big Data

Dữ liệu truyền về trực tiếp theo thời gian thực được thu thập và lưu trữ liên tục nên có dung lượng rất lớn. Sử dụng ArcGIS GeoAnalytics Server hoặc ArcGIS Analytics for IoT để chạy phân tích hàng loạt dữ liệu nhằm mục đích tìm ra vị trí nào xảy ra sự cố, kiểm tra nơi xuất hiện các mẫu dị thường và xác định lộ trình tài sản di chuyển. Ngoài việc bổ sung các nguồn cấp dữ liệu thời gian thực của người dùng, GeoAnalytics Server hoặc ArcGIS Analytics for IoT có thể phân tích dữ liệu GIS của chính người dùng và dữ liệu từ các nguồn khác như Amazon S3 và Microsoft Azure Blob.

Chia sẻ tệp dữ liệu lớn trong GeoAnalytics Server

Nhập dữ liệu lớn trong Analytics for IoT