Phân phối dữ liệu

Biến dữ liệu thành hành động

________

Gửi thông báo cho các đơn vị liên quan về sự kiện và thời điểm xảy ra sự kiện.

Phân phối dữ liệu giúp chúng ta không bỏ lỡ các sự kiện hay các hình mẫu cần quan tâm xảy ra khi nào. Thông báo được gửi và nhận theo cách người dùng muốn từ email đến tin nhắn văn bản và đảm bảo các đơn vị liên quan luôn được cập nhật.

Thông báo

Kiểm soát phương thức phân phối dữ liệu bằng cách cấu hình đầu ra theo định dạng người dùng muốn. Có thể gửi cảnh báo nếu có dấu hiệu vượt ngưỡng,… cho các đơn vị liên quan bằng cách gửi email hoặc tin nhắn văn bản tùy theo cách người dùng quyết định.

Tìm hiểu các kết nối đầu ra trong GeoEvent Server

Tìm hiểu các kết quả phân tích trong Analytics for IoT

dissemination-notifications1
dissemination-share

Chia sẻ thông tin

Dữ liệu thời gian thực được lưu trữ, chia sẻ dữ liệu quan trắc và kết quả phân tích với người dùng khác, cho phép họ có thể truy cập dữ liệu để trực quan hóa, hiểu và cải thiện việc ra quyết định.

Tìm hiểu thêm về chia sẻ thông tin với ArcGIS