Phân tích không gian

____

Hiểu rõ những mối liên quan và biểu mẫu trong không gian

spatial-analytics-small-banner-fg

Những ví dụ về phân tích không gian

ArcGIS Platform cung cấp một bộ công cụ phân tích không gian toàn diện. Khám phá một số cách sử dụng phổ biến các công cụ này.

aggregate-normalize-tls

Tổng hợp và chuẩn hóa

Khám phá các biểu mẫu trong tập dữ liệu lớn bằng cách áp dụng các bộ lọc và đơn giản hóa, tổng hợp và làm phong phú dữ liệu.

intersect-extract-tls

Khoảng giao và trích xuất

Thực hiện các hoạt động phân tích không gian mạnh mẽ như điểm trong đa giác, đường cắt đa giác hoặc đa giác nằm trong đa giác để tìm dữ liệu phù hợp với tiêu chí của bạn.

buffer-route-tls

Bộ đệm và tuyến đường

Kết hợp bộ đệm, khoảng cách và phân tích mạng lưới để giải quyết các vấn đề định tuyến phức tạp.

pattern-analysis-tls

Phân tích biểu mẫu

Xác định, định lượng và tìm các biểu mẫu không gian trực quan trong dữ liệu của bạn.

geometry-operations-tls

Các phép toán hình học

Sử dụng Geometry Engine (phía máy khách) và Geometry Service (phía máy chủ) để thực hiện các phép toán nâng cao về mối quan hệ hình học và không gian trên các điểm, đường thẳng và đa giác.

project-data-tls

Dữ liệu dự án

Xem, chiếu và thực hiện phân tích không gian trên dữ liệu của bạn trong bất kỳ hệ tọa độ nào với Geometry Engine (phía máy khách) và Geometry Service (phía máy chủ).