Bản đồ và dữ liệu

____

Giúp ứng dụng của bạn phong phú hơn với những bản đồ và dữ liệu có thẩm quyền.

basemaps-small-banner

Những dữ liệu và bản đồ bạn có thể tin tưởng

____

Tích hợp những dịch vụ dữ liệu có thẩm quyền vào ứng dụng của bạn. Truy cập những dữ liệu có thẩm quyền có sẵn ở những định dạng mà bạn chọn.

maps-data-trust-50-50-split
enrich-data-50-50-split

Làm phong phú dữ liệu của bạn

____

Làm phong phú kho dữ liệu của bạn với dịch vụ GeoEnrichment. Ví dụ như: kết hợp các tập dữ liệu hiện có của bạn với danh mục dữ liệu nhân khẩu học toàn cầu của Esri để làm phong phú thêm khả năng tiềm tàng trong dữ liệu của bạn.

Truy cập ArcGIS Living Atlas of the World

____

Truy cập bộ sưu tập lớn nhất thế giới về dữ liệu không gian địa lý. Nhận những bản đồ có sẵn và các lớp dữ liệu có thẩm quyền, được sắp xếp và chuẩn bị để tích hợp dễ dàng trong các ứng dụng của bạn.

arcgis-living-atlas-50-50-split