28

Giai đoạn thượng nguồn (thăm dò và khai thác)

________________________________________

Khi xuất hiện cơ hội thăm dò giếng dầu, sẽ nhanh chóng truy cập dữ liệu cần thiết để đánh giá chính xác triển vọng. Sử dụng bản đồ và phân tích để nhận thấy toàn bộ các tiềm năng sẽ có. Trong suốt quá trình thăm dò và khai thác, nhận thức tình huống theo thời gian thực để tăng cường hiệu suất.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Giảm thiểu rủi ro với thực tế tăng cường

Bộ phận Whisting của One Call chịu trách nhiệm xác định và bảo vệ tài sản ngầm tại hàng ngàn giếng và vị trí thực địa. Độ chính xác được xác định cho các tài sản ngầm thì rất quan trọng cho sự thành công, để giảm chi phí xự cố và an toàn khi có thảm họa. Sử dụng ArcGIS và Khung dữ liệu ArcGIS, các tổ chức có thể trực quan các khu vực rủi ro tức thì nhằm giảm thiểu thời gian phân tích và tiết kiệm chi phí.

Đánh giá triển vọng

Hợp lý hóa các dự án trong khi duy trì toàn bộ quyết định

Quản lý khu vực

Đánh giá diện tích, tích hợp dữ liệu khảo sát và quản lý thông tin hiện tại hiệu quả.

Hoạt động ngoài hiện trường

Quản lý nhân viên hiện trường theo thời gian thực để giảm thiểu HSE (Sức khỏe, an toàn và môi trường)

Xem video

Các ứng dụng chuyên biệt

specialized-app-upsteam-living-atlas-of-the-world

Living Atlas of the World

Các bản đồ sẵn sàng sử dụng mang lại nhiều bối cảnh về quy trình thăm do và khai thác

Tìm hiểu thêm về Living Atlas

specialized-app-upsteam-apps-for-the-field

Ứng dụng ngoài hiện trường

Nâng cao hiệu quả trong các hoạt động của lực lượng hiện trường

Tìm hiểu thêm về Ứng dụng ngoài hiện trường

specialized-app-upstream-geoevent-server

ArcGIS GeoEvent Server

Sử dụng bản đồ và phân tích thời gian thực nhằm cung cấp việc nhận thức các tình huống với các đối tượng luôn thay đổi vị trí

Tìm hiểu thêm về ArcGIS GeoEvent Server

Khám phá nền tảng Esri.

Bắt đầu trải nghiệm