Dầu Khí và Ống Dẫn

Ví trí là yêu tố quan trọng—từ vị trí tiềm năng đến chiến lược kinh doanh. Thấu hiểu hơn tầm ảnh hưởng và sự hiệu quả trong sản xuất.

CÂU CHUYỆN NGƯỜI DÙNG

Nền Tảng Trực Quan Trên Một Bản Đồ Của BP Kết Nối Con Người, Quy Trình, và Công Nghệ.

Thiết lập một bản đồ toàn cầu, báo cáo và phân tích, công ty trang bị cho nhân viên nền tảng tiên tiến để chia sẻ dữ liệu không gian. Nền tảng tổng hợp thống nhất cải thiện đáng kể sự cộng tác, quy trình ngầm và cải thiện và quản lý quy trình làm việc ngầm, và phân tích và giám sát thăm dò.

Cải Thiện Mọi Quy Trình Trong Tổ Chức


Yếu tố vị trí ảnh hưởng tất cả mọi mặt trong việc điều hành công ty dầu khí - từ việc phân tích và nghiên cứu các nguồn tài nguyên mới đến cải thiện quản lý ngoài hiện trường và tuân thủ HSE.  Phần mềm phân tích và tạo bản đồ tiên tiến hiển thị tầm nhìn rộng lớn vào các mối quan hệ và xu hướng, trả lời các câu hỏi phức tạp, và giúp đỡ người sử dụng ra quyết định tốt hơn.

Một Nền Tảng Phân Tích Và Lập Bản Đồ Cho Mọi Người

Hỗ trợ các thành viên trong tổ chức cập nhật và chia sẻ thông tin chính xác, thống nhất và an toàn nhất.

Bản Đồ Trực Quan Ở Bất Kỳ Đâu

Cập nhật các bản đồ trong các môi trường đồng nhất - ví dụ Excel, PowerPoint, and online— để trực quan dữ liệu không gian ở bất cứ nơi nào.

Quản Lý Sự Thay Đổi Quy Trình Mỗi Ngày

Tiêu chuẩn hóa và cải thiện các quy trình hàng ngày, quản lý tài sản, và giám sát điều hành; chia sẻ dữ liệu mọi lúc, mọi nơi.

Tích Hợp Với Các Hệ Thống Hiện Tại

Tích hợp dữ liệu theo vị trí địa lý để có cái nhìn chung về cơ hội kinh doanh mới cải thiện quy trình phân tích và ra quyết định.

KHÁM PHÁM MỘT TINH HUỐNG THỰC TẾ

Nhà điều hành nắm bắt thông tin tóm tắt nhanh chóng trong một ngày làm việc

Before daylight, an oil and gas executive gets updated on projects and urgent issues. A simple customized portal delivers real-time business data to his personal device—anywhere, anytime. Precise and secure maps give him a worldwide view of situational performance.

1
2
3
4
5

LEGEND

Shipping Route

Tankers

Distribution Centers

Refinery

Tăng Sức Mạnh Toàn Bộ Tổ Chức

Mở rộng quy trình phân tích và lập bản đồ xuyên suốt tổ chức để khai thác toàn bộ dữ liệu không gian.

Khai thác và thăm dò

Xây dựng và cải thiện quy trình và thăm dò hiệu quả điều hành.

Xem Thêm

Lưu trữ và vận chuyển

Quản lý cở sở hạ tầng ống dẫn.

Xem Thêm

Sản xuất và bảo quản

Lên kế hoạch, điều hành, và bảo trì các trang thiết bị.

Xem Thêm

Sức khỏe, an toàn và thân thiện môi trường(HSE)

Bảo về con người, tài sản, môi trường, và chất lượng thương hiệu.

Xem Thêm

Khám phá nền tảng Esri.

Bắt đầu sử dụng