21

Sức khỏe cộng đồng

Giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng bằng việc phân tích bản đồ thông minh. Kiểm soát đại dịch, ngăn ngừa bệnh mãn tính và giám sát chất lượng môi trường để cải thiện sức khỏe cộng đồng. Sử dụng phần mềm ArcGIS để hiểu rõ hơn các lĩnh vực cần thiết, cải thiện sự phân phối nguồn lực và ban hành các chính sách cải thiện phúc lợi xã hội.  

Quan điểm của ngành

Ứng phó dịch bệnh Opioid với GIS

Tìm hiểu có bao nhiêu cơ quan chính phủ đang chuyển sang ứng dụng GIS để lập bản đồ, theo dõi và hiểu phạm vi của dịch opioid. Xem cách bạn có thể sắp xếp dữ liệu của mình, thu thập dữ liệu mới trong thời gian thực và thông báo cho người ra quyết định bằng các mẫu được định cấu hình trước. Đọc quan điểm của ngành này để hiểu cách tiếp cận tập trung vào vị trí có thể giúp sức khỏe cộng đồng, dịch vụ con người và các tổ chức an toàn đối phó với khủng hoảng trong cộng đồng của họ cũng như xem các tổ chức đồng nghiệp đang sử dụng GIS như thế nào trong chiến lược của họ.

Một cách tiếp cận hiện đại để chuẩn bị sức khỏe cộng đồng

Đáp ứng với cpproach để chuẩn bị cho sức khỏe cộng đồngỨng phó với những thách thức với GIS.

Đọc quan điểm của ngành

Thu thập dữ liệu di động 

Cho phép thu thập dữ liệu di động cho sự kiện dịch vụ y tế và con người.

Đọc câu truyện

Giám sát dịch bệnh 

Thu thập và phân tích dữ liệu từ các nguồn khác nhau và hình dung hiệu quả của các can thiệp.

Xem Story Maps

Quản lý dịch bệnh opioid 

Ánh xạ các dịch vụ và chương trình hiện tại và xác định các khu vực cần tài nguyên.

Xem bản đồ câu chuyện

Các ứng dụng đặc biệt

specialized-restaurant-inspections

Giám sát nhà hàng
Tăng cường thu thập dữ liệu kiểm tra nhà hàng. Kiểm tra tốc độ trong môi trường kết nối và ngắt kết nối.

Xem thông tin chi tiết

specialized-tackle-opiod-epidemic

Giải quyết dịch bênh Opioid
Truy cập vào bộ sưu tập các bản đồ và ứng dụng được sử dụng để xem mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh opioid, thúc đẩy các phương pháp khắc phục và hiểu được hiệu quả của các hoạt động ứng phó.

Xem thông tin chi tiết

 

Khám Phá Ngay Nền Tảng ESRI 

Bắt đầu trải nghiệm