26

Bệnh viện và hệ thống y tế

____________________________

Sử dụng địa lý để hiểu cộng đồng của bạn và xác định các dịch vụ mà bệnh nhân của bạn cần. Với bản đồ thông minh và phân tích không gian, bạn có thể tối ưu hóa kết hợp các dịch vụ của mình và tìm những nơi tốt nhất để xác định vị trí các cơ sở y tế. Phần mềm ArcGIS sẽ giúp bạn tiếp cận thị trường mục tiêu để tăng dấu chân của bạn.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 

Mang lại sự chăm sóc sức khỏe cho dân số chưa được phục vụ 

Phân tích không gian của các địa điểm tiềm năng đã giúp Emerus xác định vị trí tốt nhất cho một microhospital mới ở một khu vực không được giám sát ở San Antonio, Texas. Bệnh viện ngay lập tức vượt quá mong đợi về số lượng bệnh nhân được khám hàng ngày và nhu cầu dịch vụ.

Phát triển thị trường 

Hiểu tài sản hiện tại liên quan đến dân số đang được phục vụ.

Tiếp thị 

Sử dụng các nguồn lực hạn chế hiệu quả hơn để tiếp cận các bệnh nhân hiện tại cũng như các lĩnh vực mục tiêu quan tâm.

Quản lý sức khỏe dân số 

Tạo chiến lược với GIS để cải thiện các hệ thống ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng.

Khám Phá Ngay Nền Tảng ESRI 

  Bắt đầu