ArcGIS-Pro

Những điểm mới trong ArcGIS Pro 2.6

Những tính năng nổi bật

Các layer Voxel

Voxel layers là một loại layer mới tạo thể tích 3D được hiển thị trực quan từ dữ liệu netCDF. Sử dụng các layers này để hiểu các dữ liệu phức tạp, đa chiều như dữ liệu về khí quyển, dữ liệu về đại dương và hiểu được mô hình địa chất dưới lòng đất.

GUID-19E703DF-D2E2-4629-A27F-E5C3E91F07FF-web

Người dùng có thể hiển thị các voxel layers như bề mặt hoặc thể tích; có thể sử dụng các lát cắt slices để xác định các khu vực quan tâm, và tạo các phần theo hướng nằm ngang hoặc thẳng đứng để thể hiện các thông tin có giá trị như tầng ngậm nước thông qua mặt cắt ngầm, hoặc sự phân phối metan trong cột nước sông. Người dùng cũng có thể hiển thị sự phân phối của một biến liên tục như ngưỡng giá trị về ô nhiễm như một bề mặt riêng biệt.

Người dùng có thể thêm một voxel layer vào trong một local scene. Để kiểm soát dữ liệu thể tích, sử dụng công cụ GA Layer 3D To NetCDF hoặc Create Space Time Cube.

Theo dõi mạng lưới

Hiện nay, người dùng có thể quản lý, phân tích và làm việc với các mô hình kết nối thông dụng như hệ thống đường sắt hoặc hệ thống nước trong ArcGIS Pro sử dụng chức năng mới trace network.

GUID-8BB9FCC6-EB3C-40E3-81CC-18F37D2FAF5E-web

Kết nối trong mạng lưới trace network là dựa vào sự trùng hợp hình học (x,y,z) của lớp đối tượng nguồn và được thiết lập khi chức năng network topology được kích hoạt. Network topology cung cấp khả năng thực hiện các hàm phân tích nâng cao như tracing và tạo các sơ đồ mạng lưới network diagrams, cũng như để phát hiện và giải quyết các lỗi trong dữ liệu của người dùng.

Phân tích tương tác phù hợp Interactive suitability analysis

Xác định các vị trí tốt nhất hoặc các khu vực để bảo tồn sử dụng Suitability Modeler – có hiệu lực với license của extensiwon Spatial Analyst. Môi trường khám phá linh động của các cửa sổ tương tác và các bản đồ cho phép người dùng tạo các mô hình thích hợp có thể điều chỉnh, áp dụng để xây dựng các shopping center, nhà hoặc các khu nghỉ dưỡng, cũng như các khu vực như công viên, các khu bảo tồn động vật hoang dã hoặc kiểm soát lũ.

GUID-6D4982F9-CEA2-4547-903F-BFBA83166BF9-web

Graphics layers

Người dùng có thể thêm các graphics layers vào bản đồ để mở rộng sự linh hoạt và khả năng ứng dụng. Graphics layers làm việc ở tất cả các dãy tỷ lệ, có tham chiếu không gian và có thể sử dụng tỷ lệ tham chiếu của các layers khác để duy trì vị trí thông qua bản đồ và các layers được chia sẻ.

GUID-DBE84F99-6723-4BEE-98B1-16A9AE089FA7-web

Điều chỉnh các ô thửa Parcel

Parcel fabric hiện hỗ trợ điều chỉnh bình phương nhỏ nhất least-squares adjustments của dữ liệu ô thửa.

Có 2 công cụ xử lý geoprocessing tools được thêm vào để phân tích và áp dụng điều chỉnh least-squares adjustments cho các điểm và đường parcel là công cụ Analyze Parcels By Least Squares Adjustment và công cụ Apply Parcel Least Squares Adjustment.

GUID-B1BA33D4-512F-49AB-9555-3F9634A2501A-web

Phân tích liên kết - Link analysis

Link analysis là một khả năng tương tác mới trong ArcGIS Pro, được sử dụng để khám phá và đánh giá mối quan hệ giữa các thực thể. Link charts cho phép chuyển đổi từ các feature layers thành các thực thể và mối quan hệ không có kịch bản scripts hay lược đồ phức tạp. Khả năng link analysis trong ArcGIS Pro cho phép hiển thị và tìm kiếm sự tập trung của các thực thể liên kết, tìm kiếm các láng giềng của chúng và xác định đường giữa các thực thể chính. Tích hợp không gian, thời gian và link analysis tạo sự am hiểu khi ra quyết định.

GUID-9EB012FE-52F9-454F-841C-E570B910D576-web

Phục hồi Project

ArcGIS Pro tự động lưu trữ phiên bản dự án theo mặc định. Trong trường hợp bị sự cố, Project đang làm việc có thể được phục hồi.

GUID-5B5D095B-1FD1-490A-A8F8-E4F06A517D22-web

Phần Khởi động

Tổng quan

 • Khi cấu hình ribbon hoặc Quick Access Toolbar, người dùng có thể chọn các lệnh từ danh sách Popular Commands và Popular Geoprocessing Tools.
 • Tất cả các ArcGIS Pro keyboard shortcuts hiện được liệt kê trong ArcGIS Pro keyboard shortcuts. Một printable PDF thành phần keyboard shortcuts vẫn có hiệu lực.

Cài đặt

Lập bản đồ và Hiển thị

Tổng quan

 • Có thể thiết lập bằng tay display filters trên từng layer. Display filters lọc đối tượng từ view nhưng giữ lại trong layer để truy vấn và phân tích.
 • Người dùng có thể cập nhật nguồn dữ liệu cho nhiều layers và các bảng stand-alone tables trong Project chỉ 1 lần.
 • Khi thêm ArcGIS tiled (cached) map service như một layer vào bản đồ để sử dụng đường dẫn nguồn, các sublayers và legends xuất hiện trong cửa sổ Contents pane. Người dùng có thể xác định đối tượng trong các lớp này trong popup.
 • Ba công cụ đo được thêm vào để đo lường trong bản đồ. Measure Direction Distance , Measure Offset , và Measure Angle  cho phép so sanh và đo lường giá trị giữa 2 hoặc nhiều point, hoặc kết hợp các line để offsets và angles. Ground to grid correction  hiện có hiệu lực để offset và đo khoảng cách hướng.

3D scenes và scene layers

Các cập nhật sau đây để cải thiện hình thức và thực thi của các scene layers:

 • Building scene layers liên kết với feature layers được hỗ trợ khi chia sẻ lên ArcGIS Online hoặc ArcGIS Enterprise 10.8.1.
 • Labels hiện được hỗ trợ trên 3D Object scene layers để sử dụng thông qua ArcGIS platform.
 • Các chức năng Clip, replace, và mask modifications được hỗ trợ để tích hợp các mesh scene layers.
 • Integrated mesh scene layers hỗ trợ định hình feature layers trong 2D và 3D để sử dụng thông quan ArcGIS platform.

Animation

 • Animation hiện cho phép biên tập interactive keyframe and path editing trong view để có phản hồi hiệu quả hơn khi hiệu chỉnh animation.
 • Animation keyframes hiện hỗ trợ adjustable transition type.
 • Trong phối cảnh 3D scene animation, người dùng có thể cập nhập vị trí của camera.

Ghi chú và Nhãn

 • Vị trí Nhãn trên bản đồ phạm vi lớn đã được cải thiện.
 • Tab Map and Scene trong mục Options đã được mở rộng để người dùng lựa chọn giá trị mặc định của Nhãn, thiết lập theo Maplex Label Engine.
 • Tab mới Text and Graphics trong mục Options cho phép thiết lập mặc định font tên và kiểu.
GUID-5A096D21-21FE-43B8-9294-FD17594460C4-web
 • Người dùng có thể thêm graphic text vào bản đồ bằng cách thêm một graphics layer.
 • Graphics layers hiện được bao gồm khi thiết lập trọng số cho nhãn.

Xuất bản đồ và trang in

Cải thiện sau để xuất bản đồ hoặc trang in thành tệp PDF:

Tùy chọn Simulate Overprint mới mô phỏng sự chồng lên nhau của các đầu ra, thể hiện các khu vực chồng mực sẽ xuất hiện như thế nào khi in

GUID-9C37D6B4-90AB-43B1-A1F1-BB58CD5C841B-web
 • Tùy chọn mới Convert character marker symbols to polygon kiểm soát các lớp ký hiệu marker symbol layers dựa vào đặc tính phông được xuất ra như là glyphs tham chiếu.
 • Tùy chọn Export As Image hiện hỗ trợ spot color như CMYK và N spot channels.

Trang in

 • Một loạt bản đồ mới, gọi là bookmark map series, tạo ra một bộ các trang được xây dựng từ từng trang in đơn lẻ, trong từng trang thể hiện phạm vi bản đồ của một bookmark.
 • Các công cụ mới có hiệu lực để làm việc với các thành phần đồ họa, bao gồm merge shapesrotate or flip graphics, và tạo thành phần the same size.
 • Thể hiện printer margins trên trang in để đảm bảo mọi yếu tố trong trang in phù hợp trong trang giấy khi in.
 • Tạo lưới tùy chỉnh custom grids sử dụng đối tượng dạng polygon hoặc line features trong bản đồ để xác định lưới. 
GUID-F52B1DB1-D8EF-4F02-A792-8F23244CBE1E-web

Phép chiếu Bản đồ

Phép chiếu bản đồ hình trụ phối cảnh perspective cylindrical đã được thêm vào.

GUID-221A42DE-6B3A-43DB-ADF2-05529BA4692B-web

Có 2 biến mới trong phép chiếu Lambert conformal conic là Lambert conformal conic 1SP và Lambert conformal conic 2SP.

Điều hướng

 • Cửa sổ Bookmarks để quản lý bookmarks đã được thêm vào trong menu tùy chọn ngữ cảnh để kiểm soát tốt hơn danh sách bookmark.
 • Người dùng có thể xem hoặc biên tập trường thông tin của camera của góc xem từ cửa sổ Camera Properties trên màn hình.
 • Scenes hiện hỗ trợ chế độ điều hướng người dùng đầu tiên với công cụ Explore tool  trên màn hình điều hướng để điều hướng phối cảnh từ vị trí của người đi.

Pop-ups

 • Tiled service layers (như bản đồ nền hình ảnh) có chứa nguồn và thông tin chi tiết đã được hỗ trợ trong pop-ups.
 • Các bản ghi liên kết có thể sorted trong chế độ ascending order, descending order, hoặc mặc định (geodatabase) order trong pop-up.
 • Có thêm nhiều tùy chọn mới có hiệu lực khi cấu hình pop-ups:
 • Người dùng có thể mở full-resolution xen các đối tượng hình ảnh đính kèm hoặc raster trong pop-up.
 • Có thể sử dụng HTML formatting để tùy biến đối tượng text sử dụng tags hỗ trợ.

Báo cáo

 • Chart frames liên kết với nguồn dữ liệu của một báo cáo hiện có thể được thêm vào trong tiêu đề, chân báo cáo, nhóm tiêu đề và nhóm phần dưới báo cáo.
 • Có thể chèn ảnh vào báo cáo.
 • Dữ liệu liên kết có thể được đính kèm trong báo cáo bằng cách thêm các thành phần liên kết với báo cáo.

Kiểu

 • Lược đồ màu mới được thêm vào trong hệ thống ArcGIS Colors system style để hỗ trợ màu sắc cho các ký hiệu.
GUID-B706FC68-7527-46B7-B7E3-D31E652B36A0-web
 • Có thể trình duyệt đến và mở web styles trong ArcGIS Pro.

Ký hiệu

 • Hai kiểu ký hiệu mới Localizer Feather và Offset Hatch, được thêm vào hỗ trợ bản đồ hàng không.
GUID-E1EECB2D-BBA9-4C68-84D8-C1FA20793D3E-web
GUID-B217C7C2-CC84-4AD6-A515-069B6A514E5D-web
 • Hexagons và squares được thêm vào trong danh sách polygon patch shapes.
GUID-EF4891A6-10FE-400B-A3B3-06A2702B918D-web
 • Thư viện ký hiệu hiện hỗ trợ web styles trong ArcGIS Pro style files.

Tables

 • Phím Select By Attributes  được thêm vào bảng.
 • Có thêm chức năng di chuyển  hoặc .
 • Hiện có thể lọc bảnh theo kết quả tìm kiếm.
 • Multiple-column resizing hiện đã được hỗ trợ.

Phân tích và địa xử lý

Biểu đồ

 • Bar charts và box plots hiện có tùy chọn Custom sort trong Data tab trong cửa sổ Chart Properties.
 • Công cụ Select by polygon  và Select by lasso  tools mới được thêm vào
GUID-8B509E83-F450-4008-9CA5-FC37F26FA911-web
 • Kiểm soát màu sắc ký hiệu bằng tay hiện có hiệu lực cho mọi chart.
 • Bar charts hiện hỗ trợ dữ liệu raster chuyên đề với bảng thuộc tính
GUID-9DA425BE-3D0F-4DB9-9EDD-1754985A014B-web

Chia sẻ phân tích

Có thể lưu đè web tool trong ArcGIS Enterprise portal.

Hiển thị phân tích

Visibility Analysis tools  trong Analysis ribbon tab sử dụng dữ liệu độ cao với các thông tin của người quan sát để tạo thông tin về linear line of sight (LLOS) và radial line of sight (RLOS) .

3D Analyst extension

LAS dataset pyramid có thể sử dụng để cải thiện sự hiển thị các point 3D.

Hai công cụ biên tập TIN mới được thêm vào: Add Polygon  và Change Node Z .

3D Analyst toolbox

3D Intersections toolset

 • Công cụ mới Intersect 3D Lines tính toán phần giao và chồng đè của các lines trong không gian 3D.

Extraction toolset

 • Công cụ mới Extract Multipatch From Mesh tạo đối tượng multipatch feature từ phần của một polygon chồng với một integrated mesh.

LAS Dataset toolset

Visibility toolset

 • Công cụ mới Intervisibility được cải thiện để hỗ trợ các integrated mesh đâu vào.

Analysis toolbox

Các công cụ sau mới được thêm vào

Proximity toolset

Aviation toolbox

Airports toolset

Công cụ mới và các cải thiện được thêm vào bộ công cụ Obstruction Identification Surfaces toolset:

Charting toolset

Công cụ mới được thêm vào trong Data Management toolset:

Business Analyst extension

Business Analyst toolbox

Bộ công cụ Target Marketing toolset chứa các công cụ mới:

Bộ công cụTrade Areas toolset chứa các công cụ mới:

Các tham số mới được thêm vào trong các công cụ:

Territory Design toolbox

Bộ công cụ Territory Solution toolset chứa các công cụ mới: Generate Territory Report.

Các tham số mới được thêm vào trong các công cụ:

Cartography toolbox

GUID-4D8F3DE5-93E5-40BD-8303-60B2D48999E7-web

Generalization toolset

Conversion toolbox

Transit Feed (GTFS) toolset

Các công cụ mới được thêm vào:

Crime Analysis and Safety toolbox

Bộ công cụ mới Crime Analysis and Safety toolbox chứa các công cụ để phân tích:

Cell Phone Analysis toolset: Bộ công cụ Cell Phone Analysis toolset.

Data Management toolbox

 • Attribute Rules toolset: công cụ mới Alter Attribute Rule hỗ trợ cảnh báo Exclude From Client Evaluation.

Distributed Geodatabase toolset gồm các công cụ mới:

General toolset:

Geodatabase Administration toolset

Joins và Relates toolset

LAS Dataset toolset

Layers và Table Views toolset

Package toolset

Photos toolset

Projections và Transformations toolset

Các công cụ sau được cập nhật để hỗ trợ raster đa chiều:

 • Flip
 • Mirror
 • Project Raster
 • Rescale
 • Rotate
 • Shift
 • Warp
 • Warp From File

Raster toolset

Các công cụ sau được cập nhật để hỗ trợ raster đa chiều:

 • Build Raster Attribute Table
 • Calculate Statistics
 • Clip Raster
 • Resample

Relationship Classes toolset

Versions toolset

Defense toolbox

Conversion toolset

Bộ công cụ Conversion toolset chứa các công cụ để chuyển đổi dữ liệu bảng thành đối tượng và chuyển đổi định dạng giữa 2 tọa độ.

Distance và Direction toolset

Bộ công cụ Distance and Direction chứa các công cụ để xác định một phạm vi từ một điểm đến bộ các điểm.

Gridded Reference Graphic toolset

Bộ công cụ Gridded Reference Graphic để tạo lưới tham chiếu khu vực cục bộ và số lượng các đối tượng.

Visibility toolset

Bộ công cụ Visibility chứa công cụ để xác định line of sight giữa các đối tượng.

Editing toolbox

GeoAnalytics Desktop toolbox

Gồm các công cụ được thêm vào hoặc cải thiện sau:

Find Locations toolset

Summarize Data toolset

Utilities toolset

Để hỗ trợ tạo và hiệu chỉnh các kết nối dữ liệu lớn (BDCs), các công cụ sau có hiệu lực trong bộ công cụ Big Data Connections toolset:

GeoAnalytics Server toolbox

Geographically Weighted Regression (GWR) đã được thêm vào.

Các công cụ sau được cải thiện:

Geocoding toolbox

Công cụ Create Locator đã được cải thiện.

Geostatistical Analyst toolbox

Bộ công cụ làm việc với Geostatistical Layers toolset

Image Analyst extension

Học sâu

Công cụ mới Train Deep Learning Model.

Cửa sổ Label Objects for Deep Learning.

Trích xuất

Công cụ Sample hiện đã có hiệu lực trong Extraction.

Motion Imagery

FMV video player đã được cập nhật công cụ và các khả năng mới:

 • Công cụ Record Segments tool  .
 • Metadata Timestamp.
 •  Record Video tool .
 • Sử dụng keyboard shortcuts để làm việc với dữ liệu video.

Phân tích đa chiều

Để hỗ trợ phát hiện thay đổi liên tục theo thời gian, bộ công cụ Multidimensional Analysis toolset gồm các công cụ mới:

Các chức năng phát hiện thay đổi mới được thêm vào:

Segmentation and vàClassification

Một số tham số mới được thêm vào hỗ trợ dữ liệu raster đa hướng.

Sử dụng Train Maximum Likelihood ClassifierTrain Random Trees Classifier, hoặc Train Support Vector Machine Classifier trong liên kết với Training Samples Manager.

Công cụ Segment Mean Shift có tham số mới để giới hạn kích thước phân đoạn tối đa cho phép.

Thống kê

Công cụ Zonal Statistics as Table hiện đã có hiệu lực trong bộ Statistical toolset của Image Analyst toolbox.

Stereo Mapping

Người dùng có thể thay đổi kích thước và màu sắc của stereo cursor trong bản đồ stereo map view. Đồng thời cũng kiểm soát giá trị Z của cursor.

Raster functions

Để hỗ trợ quy trình Phát hiện thay đổi, có 4 chức năng raster mới có hiệu lực với Image Analyst extension:

 • Chức năng CCDC Analysis function sử dụng phương pháp Continuous Change Detection và Classification để đánh giá thay đổi pixel qua thời gian và tổng hợp mô hình kết quả.
 • Chức năng Detect Change Using Change Analysis tạo raster chứa các thông tin pixel thay đổi sử dụng sản phẩm đầu ra từ công cụ Analyze Changes Using CCDC tool.
 • Chức năng Compute Change liệt kê các pixel thay đổi xuất hiện giữa 2 bộ dữ liệu raster
GUID-5A72ABEE-DF4D-47C2-AFB1-7D7A6393B1E9-web
 • Chức năng mới Trend to RGB chuyển đổi trend raster từ chức năng Generate Trend function hoặc CCDC Analysis function thành RGB raster layer.

Các hàm đã có được cập nhật:

Indoors toolbox

Location Referencing toolbox

LRS Intersection toolset

LRS Network toolset

LRS Network toolset chứa các công cụ mới:

Maritime toolbox

Có 2 công cụ mới được thêm vào: Management toolset quản lý dữ liệu S-57 data. Và Validation toolset chứa công cụ xác nhận S-57 data.

Management toolset chứa các công cụ mới sau:

Validation toolset chứa các công cụ mới sau:

Multidimension toolbox

Network Analyst extension

Network Diagram toolbox

Công cụ Export Diagram Content có tham số mới, Use domain and subtype descriptions.

Layout toolset

Các công cụ sau có tham số Offset mới.

Configuration toolset

Các công cụ sau có tham số Offset mới.

Parcels toolbox

Các công cụ sau hỗ trợ phân tích bình phương nhỏ nhất trên các parcels:

Python

 • Phiên bản của Python trong ArcGIS Pro được cập nhật đến Python 3.6.10.
 • Nút split trong Analysis ribbon tab cho phép mở New Notebook  hoặc  Python window .
 • Notebook đại diện của ArcPy bao gồm Chart, SpatialReference, và Result đã có hiệu lực.
 • Màu sắc cải thiện được thêm vào trong ArcGIS Pro dark theme cho notebooks.
 • Nhiều lệnh magic và shell commands hiện được hỗ trợ, bao gồm %matplotlib inline.

ArcPy

 • Có thể tự động quy trình geocoding với Geocoding module.
 • Đối tượng hình học hiện đã có phương pháp Curves
 • FeatureSet tải dữ liệu có thiết lập mới cho SQL expressions, time filtering, and symbology. RecordSet tải dữ liệu có thiết lập mới cho SQL expressions.

ArcPy Raster class

Khả năng mới của Raster cho phép quản lý dữ liệu và xử lý raster đa chiều.

 • Thuộc tính—RAT, hasTranspose
 • Phương thức— addDimension, appendSlices, getColormap, setColormap, getHistogram, setHistogram, getStatistics, setStatistics, renameVariable, setVariableAttributes

arcpy.mp

 • Phương thức mới CreateCIMObjectFromClassName cho phép phát triển Python để tạo Cartographic Information Model (CIM)
 • Khi cập nhật nguồn dữ liệu cho enterprise geodatabase layers, database connection files (.sde) hiện có thể sử dụng trong cả 2 tham số current_connection_info và new_connection_info.
 • Phương thức exportToMAPX cung cấp khả năng xuất Map thành map file (.mapx).
 • Phương thức exportToPAGX cung cấp khả năng để xuất Layout thành một layout file (.pagx).
 • Thuộc tính spatialReference cung cấp khả năng để nhận hoặc thiết lập SpatialReference liên kết với một Map.

Raster Analysis tools từ ArcGIS Enterprise

Khi đăng nhập vào ArcGIS Enterprise portal mà có cấu hình ArcGIS Image Server cho Raster Analysis, các công cụ mới và hàm raster đã có hiệu lực.

Manage Data toolset

 • Công cụ Convert Raster to Feature có 2 tham số mới: Create Multipart Features và Maximum Vertices Per Polygon Feature.

Summarize Data toolset

Sử dụng Proximity toolset

Các bộ công cụ này được tổ chức lại và thêm mới một số công cụ.

Các công cụ sau được chuyển vào Use Proximity (Legacy) toolset: Calculate Distance, Calculate Travel Cost, Cost Path As Polyline, Determine Optimum Travel Cost Network, Determine Travel Cost Path As Polyline, và Determine Travel Cost Paths To Destinations.

Space Time Pattern Mining toolbox

Bộ công cụ mới Time Series Forecasting toolset cho phép dự báo giá trị tương lai của chuỗi dữ liệu thời gian trong không gian lập phương sử dụng 3 phương thức dự báo đã có hiệu lực.

GUID-4F9EA010-E3FB-4670-BADD-14980ACC1B25-web

Time Series Forecasting toolset

Spatial Analyst extension

Khả năng phân tích raster đã được cải thiện trong một số khu vực chính.

 • Suitability Modeler là cách tương tác mới để xác định vị trí tốt nhất hoặc xác định khu vực để bảo tồn.
 • Công cụ mới và được cải tiến cũng như hàm chức năng đẫ có hiệu lực thông qua một vài phân tích, bao gồm: density, distance, extraction, generalization, local, multidimensional, segmentation và classification, surface, và zonal.
 • Nhiều công cụ và hàm được cập nhật trực tiếp để hỗ trợ dữ liệu raster đa kênh.
 • Các cải thiện đã được thêm vào trong ArcPy RasterCellIterator class và Map Algebra operators.

Suitability Modeler

Suitability Modeler  là cửa sổ động, trong môi trường để tương tác, khám phá.

Density analysis

Công cụ Kernel Density có tham số mới Planar method.

Distance analysis

Công cụ Optimal Region Connections có tham số mới.

Chức năng raster mới Optimal Path As Raster được thêm vào nhóm Distance raster function group.

Extraction analysis

Công cụ Sample có tham số mới Generate feature.

Generalization analysis

Công cụ Region Group được cải thiện.

Phân tích cục bộ

Để phân tích cục bộ, công cụ Combine được cải thiện.

Các công cụ Equal To FrequencyGreater Than FrequencyLess Than FrequencyPopularity, và Rank tools có tham số mới, Process as multiband.

Phân tích Multiband raster

Math tools và Math functions có thể thực hiện tổng hợp băng thông rộng cho đầu vào multiband. Công cụ Con trong bộ Conditional toolset cũng như hàm Con raster function cũng có thể làm được.

Phân tích Multidimensional raster

Trong Multidimensional Analysis toolset, Aggregate Multidimensional Raster và Generate Multidimensional Anomaly tools hỗ trợ thiết lập môi trường Pyramids.

Công cụ Generate Multidimensional Anomaly có tham số mới. tham số Mean Calculation Interval cũng bao gồm trong tùy chọn mới External Raster.

Phân tích Segmentation và Classification

Công cụ Train Maximum Likelihood ClassifierTrain Random Trees Classifier, and Train Support Vector Machine Classifier có tham số mới, Dimension Value Field.

Công cụ Export Training Data For Deep Learning có tùy chọn mặc định cho tham số Meta Data Format thay đổi từ KITTI Labels sang PASCAL Visual Object Classes.

Công cụ Segment Mean Shift tool có tham số mới.

Phân tích bề mặt

Công cụ Aspect tool có tham số mới, Project geodesic azimuths. Tham số này có hiệu lực hcir khi tham số Method parameter được thiết lập trong Geodesic.

Công cụ Cut Fill tool hiện cắt và lọc sử dụng kết nối 8 chiều.

Zonal analysis

Công cụ Tabulate Area tool hiện xử lý chồng vùng polygon zonesvà tính toán khu vực cho từng zone riêng biệt, sử dụng tham số Classes as rows in output table parameter.

Công cụ Zonal Histogram tool có thể tạo histogram graphs, sử dụng tham số Zones as rows in output table parameter.

Zonal Statistics và Zonal Statistics as Table tools và Zonal Statistics raster function hiện có thể xử lý cả multidimensional zone và value rasters. Công cụ và hàm cũng có thê thống kê cũng có loại thống kê mới Percentile.

ArcPy enhancements

Trong RasterCellIterator class của ArcPy, người dùng có thể tùy chọn bỏ qua NoData cells để cải thiện thực thi.

Map Algebra Operators hiện có thể thực hiện trên băng thông rộng cho dữ liệu đầu vào multiband input.

Spatial Statistics toolbox

Modeling Spatial Relationships toolset

 • Công cụ Generate Network Spatial Weights tool cho phép tạo trọng số về không gian cho file sử dụng network dataset để xác định mối quan hệ không gian giữa các đối tượng.

Topographic Production toolbox

Cartography toolset

Bộ Layout toolset chưa các công cụ tự động biên tập bản đồ:

Workflow toolset

Bộ Data Management toolset trong Workflow toolset chứa công cụ tự động quản lý dữ liệu:

Data management

Kết nối Big data

ArcGIS Pro hỗ trợ loại dữ liệu mới, big data connection (BDC). BDC datasets là định dạng linh hoạt đề cập đến các khả năng dưới đây:

 • Sử dụng một bổ sưu tập các datasets như một single dataset.
 • Định nghĩa cách mà hình học và thời gian được thể hiện trong dữ liệu như thế nào.
 • Sử dụng các tệp phân tách trong định dạng hiện tại mà không cần xử lý.
 • Sử dụng ORC hoặc parquet files.

BIM

Kết nối đến Autodesk BIM 360

Người dùng có thể tạo BIM Cloud Connection  cho một kho lưu trữ BIM Cloud storage trực tuyến cho Autodesk BIM 360.

Sau khi thiết lập BIM Cloud Connection, có thể truy cập file lưu trữ trong kho, tải về và sử dụng trong ArcGIS Pro project.  Đồng thời có thể truy cập các loại định dạng CAD và BIM được hỗ trợ lưu trong BIM 360 cloud (DWG, RVT, and DGN).

Lớp Building

Một số cải tiến trong làm việc với các lớp Building trong ArcGIS Pro:

 • Filters được thêm vào trong building layers để chia sẻ dưới dạng building scene layers thông qua ArcGIS platform.
 • Kết cầu và màu sắc hiện có thể đọc trực tiếp từ BIM file workspace (Revit).
GUID-99622785-BEA3-4642-8DEB-B1A882F622C8-web
 • Floorplan dataset mới chứa 4 feature classes trong 2.5D geometries và 1 feature class trong 3D geometry.
GUID-A18A54F5-1CC2-4BCA-938C-6465EB14386C-web

CAD

Hiện người dùng có thể đọc trực tiếp đối tượng AutoCAD Civil3D trong ArcGIS Pro bản đồ và phối cảnh.

Coordinate Conversion

Thường sử dụng để làm việc với nhiều hệ thống sử dụng các hệ tọa độ khác nhau để xác định vị trên trái đất. Công cụ mới Coordinate Conversion tool  trên Map ribbon tab cho phép nhập tọa độ đầu vào và tọa độ đầu ra trong các định dạng khác nhau.

Data Reviewer

Các phương thức mới và cải tiến đã có hiệu lực để tự động xác nhận dữ liệu với Data Reviewer-kích hoạt quy tắc thuộc tính:

 • Chức năng kiểm tra mới Event on Event.
 • Chức năng kiểm tra mới Nonlinear Segment .
 • Kiểm tra Feature trên Feature check được cải thiện.

Khoảng cách và Hướng

Người dùng có thể sử dụng công cụ mới Distance and Direction tool  trong Insert ribbon tab để vẽ geodetic lines, circles, ellipses, hoặc rings để hiển thị thông tin liên quan.

Biên tập dữ liệu

 • Có thể biên tập được Attribute tables cho nhiều layers.
 • Các chức năng Trim Before , Trim After  .
 • Scale  hỗ trợ đối tượng annotation features.
 • Template Properties, trong Attributes tab.
 • Tùy chọn Enforce attribute validation có thể tắt trong Option.
 • Công cụ Validate Extent tool  đã có hiệu lực trong cửa sổ Modify Features pane.
 •  Snap To Feature .
 • Thiết lập chế độ Snapping bao gồm Z Snap và tolerance settings.
 • Công cụ intersection tools hiện hỗ trợ ground to grid correction.
 • Template Properties dialog box trong Preview tab.
 • Trong Create Features pane, có thể lọc feature templates.
 • Sử dụng 2-Point Line tool để tiếp tục vẽ line mà không mất vertex.
 • Reshape tool , có thể giao với line feature một lần.
 • Extend or Trim tool  chứa  extend or trim a line feature.
 • trong Edit tab, trong Manage Edits group, có thể bật chế độ biện tập.
 • trong Editor Settings dialog box, người dùng có thể tùy biến giao diện của vertex handles.
 • Công cụ Cul-de-sac tool  tạo cul-de-sac geometry.
 • Công cụ Split Into COGO Lines tool  cắt đối tượng line tại từng vertex. COGO attribute values tính toán được cho đối tượng COGO-enabled features.
 • Công cụ Divide tool  .

Geocoding

 • Các cải thiện sau được tạo trong cửa sổ Locate pane:
  • Thêm chức năng tìm kiếm kết qua như 1 lớp graphic layer trên bản đồ
  • Quy trình để thêm tìm kiếm kết quả cho feature class point trên bản đồ hoặc một feature class mới được thiết kết lại
 • Thêm khả năng cải thiện bao gồm:
  • Thêm một locator cho một project bằng cách kéo từ Catalog.
  • Thay đổi hệ tọa độ của từng locator hoặc tổ hợp trong Locator Properties dialog box sau khi locator được tạo ra.
  • Thay đổi hệ tọa độ của kết quả geocoding trong Geocode Table pane.
  • Mở bảng thuộc tính của kết quả geocoding trong Rematch Addresses pane.
 • Menu tùy chọn ngữ cảnh mới có hiệu lực trong Catalog pane:
 • Tự động quy trình geocoding với Geocoding module.

Geodatabases và databases

Sử dụng tùy chọn New OLE DB Connection trong Insert ribbon tab để tạo kết nối chỉ đọc đến nguồn dữ liệ dạng bảng như Microsoft Access database.

GUID-450F6971-3AB3-4B06-8B83-714F2A50C1DC-web
 • Phụ thuộc vào loại quan hệ, simple hoặc composite, có 2 tùy chọn relationship class split policy được kích hoạt bao gồm Duplicate Related Objects, khi sử dụng Set Relationship Class Split Policy geoprocessing tool.
 • Sử dụng công cụ Trim Archive History mới để loại bỏ các bản ghi dư thừa từ các phiên bản cũ.
 • Xuất bản topology và các feature classes tham gia trong một web feature layer, cho phép biê tập đối tượng, xác nhận topology và chuẩn hóa lỗi cho branch versioned topology sử dụng web feature layer trongArcGIS Pro.
 • Người dùng có thể xác định view trong bảng và feature classes trong file geodatabase sử dụng Create Database View geoprocessing tool và  file geodatabase SQL.
 • Người dùng có thể thêm dữ liệu từ SQLite database hoặc OGC GeoPackage file vào bản đồ và biên tập dữ liệu.
 • ArcGIS Pro 2.6 giới thiệu các thay đổi trong hỗ trợ database:
  • PostgreSQL 12.2 và PostGIS 3.0.1 được hỗ trợ.
  • SQLite 3.31.1 được hỗ trợ.
  • IBM Db2 11.5 được hỗ trợ.
  • Dameng 8.1.0.147 được hỗ trợ.
  • Amazon Relational Database Service (RDS) cho Oracle được hỗ trợ khi kết nối đến database service từ khách hàng chạy trong cùng một Amazon Web Services như Amazon RDS instance.

Attribute rules

 • Cấu hình Attribute Rules để kích hoạt cột Release columns.
 • Tính toán attribute rules có thể tạo thực hiện trên trường shape field của dữ liệu để hiệu chỉnh hình học của đối tượng.
 • Hiệu chỉnh Exclude from application evaluation của attribute rule đã có thông qua Attribute Rule view hoặc với công cụ Alter Attribute Rule tool.
 • Các từ khóa biên tập bao gồm các giá trị được thêm vafod dể hỗ trợ loại liên kết mới trong utility network:
  • junctionEdgeFrom
  • junctionEdgeTo
  • midspan

Replication

 • Cửa sổ Manage Replicas pane có thể truy cập từ catalog view sử dụng Manage Replicas button  trong Databases tab, hoặc từ Catalog pane sử dụng menu Distributed Geodatabase.
 • Khi làm việc với replicas hoặc bản đồ offline maps với các feature service có khả năng đồng bộ, một replica activity log giữ theo dõi thông tin của quá trình chạy và hoạt động.
  • Manage Replicas pane—Nhấn Manage Replicas menu và chọn Logging Properties.
  • Options dialog box—nhấn Geodatabase Replication tab.
 • Cửa sổ Manage Replicas được cập nhật để xem tổng số replicas
GUID-55F6BD9C-182A-4560-AB91-C8C3A96621F2-web

Versioning

 • Một công thông tin có hiệu lực cho quy trình quản trị phiên bản của branch versioned data. NhấnVersion Management > Manage all để truy cập quyền chung.
 • Branch versioning hiện được hỗ trợ cho datasets sử dụng SDO_Geometry dữ liệu không gian lưu trong enterprise geodatabases trong Oracle.
 • Khi reconciling branch versioned data, người dùng có tùy chọn để xác định xung đột sử dụng By attribute (by column).
GUID-C9719159-E081-420F-8FFD-43B3B4308082-web (1)

Imagery and raster

ArcPy function

Chức năng mới GetImageEXIFProperties ArcPy function lấy một tệp hình ảnh Siêu dữ liệu, có thể trao đổi (EXIF) metadata, bao gồm định dạng XMP.

Environment settings

Có 3 thiết lập môi trường có hiệu lực:

Georeferencing

Có 2 đối tượng mới có hiệu lực cho Control Point Table:

 • Nhanh chóng tìm kiếm hàng được lựa chọn sử dụng phím Make Selected Visible button .
 • Chuyển đổi từ degrees sang meters sử dụng Show Residuals in Meters button .

Ortho mapping

 • Ortho mapping hỗ trợ tùy chọn cho RedEdge and Altum sensors.
 • Thực hiện adjustments cho bộ sưu tập ảnh drone với độ chính xác cao, GPS khác sử dụng tùy chọn Fix Image Location for High Accuracy GPS.
 • Tự động ước tính Pixel Size on the Sensor (in mm) cho quy trình ảnh drone
 • Tự động thiết lập định hướng Omega, Phi, và Kappa cho quy trình scanned ảnh.
 • Xây dựng quy trình scanned ảnh từ georeferenced ảnh lịch sử.
 • Chụp fiducials và quản lý nhiều camera và loại fiducial trong Refine Interior Orientation pane.
 • Sử dụng cửa sổ cải tiến Tie Point Editor để display, filter, và biên tập tie points trong khối chuẩn bị để điều chỉnh.

Raster data types

Một vài mẫu xử lý Sentinel-3 được thêm vào:

 • Ocean & Atmosphere Products
  • Aerosol Angstrom Exponent
 • SLSTR
  • Sea Ice Fraction
  • Wind Speed
  • Aerosol Contamination Indicator
 • Land Surface temperature
  • GlobCover Surface Classification
  • Fractional Vegetation Cover
  • NDVI
  • Total Column Water Vapor
 • Synergy
  • Aerosol Angstrom Exponent at 550m

Raster functions

Một số cập nhật cho các hàm đã có:

Symbology

 • Ký hieuju Stretched hiện cho phép tạo nhãn cho các ghi chú sử dụng tùy chọn Advanced labeling options.

Indoors

Các chức năng mới được thêm vào:

Các hàm sau đây được thay đổi:

 • Categories table đã được thay đổi. Có thể cấu hình categories và category groups trong cửa sổ Categories và xem trong Explore view trong Configure Indoors Categories pane.

LocateXT

 • Người dùng có thể trích thông tin ngày tháng từ tài liệu viết trong ngôn ngữ Asian languages.

Metadata

 • Nếu người dùng có XML document theo tiêu chuẩn ISO 19115-1 and ISO 19115-3 metadata, có thể nhập vào với ArcGIS Pro.
 • Nếu người dùng sử dụng Catalog views để quản lý dữ liệu, có thể xem metadata nhiều lần trong Catalog view trong cùng thời gian.

Services

OGC Services

 • WFS Server connections support two new reserved keywords:
  • Use the PAGESIZE keyword to enable feature paging on your WFS layer. Setting the page size allows the features to load in multiple requests instead of all at once. This can help avoid server timeouts for large datasets.
  • Use the OUTPUTFORMAT keyword to specify a supported format other than the default GML format. For example, ArcGIS Pro now supports reading a WFS layer in GeoJSON format.

Chia sẻ công việc

 • Người dungc có thể lưu web maps trong ArcGIS Pro để cập nhập lên web maps đã có trong tổ chức.
 • Chia sẻ một Indoors web map hiện được tạo trong cửa sổ cấu hình Indoors để sử dụng trong ArcGIS Indoors web và mobile apps. Cấu hình Indoors map hiện hỗ trợ trong ArcGIS Enterprise 10.8.1 và phiên bản mới hơn.
 • Trải nghiệm Share a web style được cải tiến
 • Scene layer packages hiện có thể xuất bản như một web scene layers khi chia sẻ share a web scene.
 • Replace Web Layer tool được mở rộng để bao gồm cả web scene layers xuất bản từ scene layer packages vào ArcGIS Online hoặc ArcGIS Enterprise 10.8.1 và phiên bản mới.
 • Người dùng có thể xuất bản building scene layer với liên kết web feature layer, cho phép biên tập, hỗ trợ ArcGIS Enterprise 10.8.1 và phiên bản mới.
 • Người dùng có thể chia sẻ point, building, và đối tượng 3D scene layers với liên kết relationship classes.
 • Người quản trị của ArcGIS organizations hiện có thể lưu đè web feature layersmap image layers, và stand-alone tables.
 • Để cải thiện quy trình offline, tùy chọn đồng bộ Create a version for each downloaded mapCreate a version for each user, và None được thêm vào như một thuộc tính để cấu hình web feature layer, hỗ trợ ArcGIS Enterprise 10.8.1 và phiên bản mới.
 • Người dùng có thể cấu hình web feature layers bao gồm cả topology layers khi chia sẻ dữ liệu phiên bản branch versioned data đã đăng ký với ArcGIS Enterprise 10.8.1 portals và phiên bản mới.
 • Người dùng có thể cấu hình web image layer trước khi xuất bản để xem dữ liệu, nén dữ liệu và áp dụng hàm raster để kết xuất và hiển thị kết quả phân tích.
 • Người dùng có thể ghi đè web imagery layers để phản ánh thay đổi đến một nguồn GIS hoặc nguồn dữ liệu của nó.

Sản phẩm

ArcGIS Aviation Charting

 • Hỗ trợ cho Cartographic Features đã được thêm vào. Cartographic features là sơ đồ chi tiết thu nhận dữ liệu aviation trong production database.  Chúng là các đối tượng được ký hiệu hóa trên một chart từ khi annotation được tạo ra.

Defense Mapping

 • Công cụ Replace Colors tool  cho phép thay thế màu trên bản đồ, trang in hoặc sytle từ chế độ catalog view.

Military Symbology Editor

 • Hỗ trợ trong hoạt động quân đội và lập kế hoạch, sử dụng ký hiệu bản đồ tiêu chuẩn để hiển thị hiện trường tác chiến. Các ký hiệu này được thể hiện theo đơn vị, trang thiết bị và cài đặt trong quân đội. Sử dụng Military Symbology Editor, để tạo, biên tập và xuất bản các lớp tuân thủ tiêu chuẩn hệ thống ký hiệu.

Pipeline Referencing

Pipeline Referencing bao gồm các cải tiến sau cho phần mềm và tài liệu:

 • Hỗ trợ cho các tuyến đường bị hở được thêm vào
 • Hỗ trợ các giao lộ đã được thêm vào
 • Hỗ trợ xem LRS hierarchy được thêm vào

Production Mapping

 • Công cụ Replace Colors tool  cho phép thay thế màu trên map, layout, hoặc style từ catalog view.

Roads and Highways

ArcGIS Roads and Highways bao gồm cả tiến sau cho phần mềm và tài liệu:

 • Hỗ trợ cho các tuyến đường bị hở đã được thêm vào.
 • Hộ trợ cho các giao lộ đã được thêm vào.
 • Hỗ trợ để xem LRS hierarchy đã được thêm vào

Parcel fabric

Parcel fabric hiện hỗ trợ điều chỉnh bình phương nhỏ nhất cho dữ liệu parcel.

Một số chức năng mới được giới thiệu:

 • Parcel fabrics có thể được hiệu chỉnh với công cụ Project geoprocessing tool.
 • Đối tượng Civil 3D objects có thể tải vào trong parcel fabric.
 • Parcel boundaries có thể biên tập sử dụng công cụ Shrink To Seeds tool .
 • Khi tạo một parcel fabric, chức năng topology tự động được kích hoạt

Trace networks

Người dùng có thể quản lý, phân tích và làm việc với các mô hình kết nối thông dụng như hydro và rail trong ArcGIS Pro sử dụng trace network mới.

Utility networks

 • Structural attachment associations hiển hỗ trợ đính kèmm với multiple structures..
 • Feature barriers có thể xem như barries lọc khi thực hiện traces. Trace Locations pane và Add Trace Locations tool cung cấp tùy chọn mới Filter Barrier.
 • Cập nhật Subnetwork Policy—một số tùy chọn được thêm vào để định nghĩa subnetwork nhằm kiểm soát thuộc tính biên tập như thế nào trong quá trình xử lý upgrate subnetwork.

Utility Network version 4 yêu cầu để hỗ trợ các khả năng mới:

 • 3 loại kết nối liên kết mới hộ trợ kết nối giữa point feature và junction object và đối tượng edge:
  • Junction-edge from connectivity
  • Junction-edge midspan connectivity
  • Junction-edge to connectivity
 • Utility Network hỗ trợ non-spatial.
 • Một trường mới, SUPPORTEDSUBNETWORKNAME, được thêm vào trong domain của network datasets.
 • Dirty Areas và Associations tables hiện sử dụng để lưu thông tin về lỗi.

Network diagrams

 • Network diagrams hỗ trợ trace networks.
 • Network diagram xây dựng quá trình tổng hợp nonspatial objects trong utility networks.
 • Network diagrams hiển thị nhanh bởi vì chế độ mới All layers dược tắt khi các diagram đang mở theo mặc định.
 • Trang in Smart TreeMainline Tree, và Main Ring layouts có tùy chọn mới Offset để chi chồng lấn khi Edge Display Type là Orthogonal edges.

Workflow Manager

ArcGIS Workflow Manager giới thiệu một kiến trúc dựa vào service được cấp phép thông qua tiện ích mở rộng loại người dùng ArcGIS Workflow Manageruser.

Mở rộng ArcGIS Pro

 • ArcGIS Pro SDK for .NET cho phép mở rộng ArcGIS Pro với công cụ duy nhất và quy trình sử dụng SDK add-ins và cấu hình.

Arcade

ArcGIS Pro hỗ trợ Arcade version 1.11.