ArcGIS Online Pricing

———

Cho dù bạn là một tổ chức, nhóm hay một cá nhân, luôn có một loại tài khoản ArcGIS Online đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn có thể mở rộng thêm số lượng tài khoản trong trường hợp cần thiết.

Những quyền lợi của bạn:

Contributor

(Level 2 Named User)

Viewer

(Level 1 Named User)

Xem bản đồ và ứng dụng trên mọi thiết bị                      
Xem các dữ liệu dân cư
Xem thông tin nội bộ tổ chức được chia sẻ với bạn
Tìm kiếm mẫu dữ liệu
Tìm kiếm vị trí trên toàn cầu
Tạo bản đồ và ứng dụng 2D&3D sử dụng dữ liệu của bạn
Tạo Geocode (chuyển đổi địa chỉ thành tọa độ)
Quản lý trang ArcGIS Online
Thêm nội dung từ Living Atlas thế giới
Tạo những bản đồ thông minh với dữ liệu cảu bạn
Chia sẻ nội dung
Khai thác bản đồ tốt hơn với những ứng dụng cho hiện trường, văn phòng và cộng đồng
Xây dựng một trang chia sẻ dữ liệu mở
Phân tích không gian