Insights

ArcGIS Insights

____

Chủ động phân tích dữ liệu vị trí

arcgis-insights-banner-fg

Là một phần của Đám mây không gian địa lý Esri, ArcGIS Insights là phần mềm phân tích kết hợp phân tích vị trí với quy trình công việc về khoa học dữ liệu mở và kinh doanh thông minh. Trả lời các câu hỏi quan trọng mà bạn không biết cần phải hỏi, phân tích hoàn toàn dữ liệu và mở khóa cho những hiểu biết mới. Trao quyền cho nhà phân tích của tất cả các cấp độ kỹ năng, xuyên suốt các phòng ban, để kết nối trực tiếp dữ liệu, thực hiện phân tích nâng cao và đưa kết quả vào hệ thống của bên thứ 3.

Những phân tích thực chất tạo ra sự đơn giản

_____

Khám phá dữ liệu và thực hiện các phân tích nâng cao như phân tích không gian, thống kê, dự đoán và phân tích liên kết trong một trải nghiệm trực quan hoạt động theo cách bạn làm. Cách mạng hóa việc ra quyết định với phân tích thông báo trực quan cho tổ chức về những hiểu biết mới, chưa được khám phá trước đây - những lợi ích thu được từ góc nhìn của "Vị trí"

overview-page-value-1-bring-your-data-together-adding-data-to-insights

Phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn

Bạn đang sử dụng nhiều công cụ để thực hiện một việc? Lợi ích từ các phân tích trực quan giúp liên kết dữ liệu vị trí và dữ liệu kinh doanh lại với nhau. Kết nối trực tiếp với dữ liệu, cho dù nó có trong ArcGIS, cơ sở dữ liệu có liên quan, trong bảng tính hay từ ArcGIS Living Atlas of the World.

Lập bản đồ và phân tích bất kỳ dữ liệu thông tin nào

Lập bản đồ bất kỳ giá trị nào với phép chiếu và vị trí chính xác - Địa chỉ, tọa độ, đường hoặc ranh giới. Làm việc với số lượng các lớp bản đồ không giới hạn trong cùng một lúc. Thực hiện các kỹ thuật phân tích không gian nâng cao, chẳng hạn như tập hợp không gian, tìm gần nhất và khoảng cách theo thời gian lái xe, trong ba lần nhấp hoặc ít hơn.

overview-page-value-2-unexplored-insights-await-enable-location
overview-page-value-4-put-data-into-context
Insights-2-analytics-your-way
overview-page-value-5-deliver-insightful-results