Bản quyền
Kể từ khi thành phố Woodstock, Georgia, tham gia chương trình "Small Municipal and County Government enterprise license agreement(**)” (một trong các gói ELA), bộ phận GIS của thành phố và các phòng ban khác đã hoàn thành được nhiều nhiệm vụ hơn, với nguồn nhân lực ít hơn, đồng thời nâng cao chất lượng tổng thể dữ liệu không gian của thành phố.

12/10/2012 - Esri Vietnam
Thỏa thuận cấp phép cho tổ chức
ELA về cơ bản được triển khai như những giấy phép "tại chỗ” (site), theo đó cho phép khách hàng triển khai một số lượng không hạn chế các sản phẩm phần mềm nằm trong thỏa thuận với Esri. Những khách hàng quan tâm đến ELA thường là những khách hàng sử dụng GIS rộng rãi trong toàn bộ tổ chức của họ.


Kể từ khi thành phố Woodstock, Georgia, tham gia chương trình "Small Municipal and County Government enterprise license agreement(2)” (một trong các gói ELA), bộ phận GIS của thành phố và các phòng ban khác đã hoàn thành được nhiều nhiệm vụ hơn, với nguồn nhân lực ít hơn, đồng thời nâng cao chất lượng tổng thể dữ liệu không gian của thành phố.