Chứng chỉ kỹ thuật
Mục đích của Chương trình chứng chỉ kỹ thuật của Esri là tạo ra một mặt bằng mức độ thuần thục được chuẩn hóa trong việc sử dụng sản phẩm và công nghệ...

Chương trình chứng chỉ kỹ thuật của Esri giúp tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao trong việc áp dụng công nghệ tốt nhất của Esri để thúc đẩy các mục tiêu trong tổ chức của họ.


12/10/2012 - Esri Vietnam
Tổng quan
Chương trình chứng chỉ kỹ thuật của Esri công nhận các cá nhân có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm ArcGIS của Esri.