Demos

Demos

Enterprise GIS and Product Library

Trong demo này, cho biết Esri Nautical Solution cho phép quản lý tập chung dữ liệu thủy văn như thế nào.

 

Electronic Navigational Chart Workflow

Trong demo này, chúng ta xem xét các chu kỳ biểu đồ phương hướng điện tử bằng cách sử dụng Esri Nautical Solution.

 

 

Enabling Hydrographic Offices with Enterprise GIS Technology

Bài trình bày này sẽ làm nổi bật làm thế nào Esri Nautical Solution có thể sản xuất các sản phẩm biểu đồ và quản lý dữ liệu dễ dàng và thuận lợi cho các mô hình cơ quan hàng hải.