Nautical solution

Tổng quan

Esri giải pháp cho Hằng Hải "Esri Nautical solution” (trước kia là PLTS cho ArcGIS – giải pháp Hằng Hải) giúp cơ quan thủy văn quốc gia, các tổ chức thành lập biểu đồ và các nhà thầu nhỏ giải quyết những thách thức về quản lý khối lượng lớn dữ liệu và sản xuất cơ sở dữ liệu chuẩn Hàng Hải và các biểu đồ cho một loạt các nhu cầu của ngành Hằng Hải. Bằng cách cung cấp một nền tảng hệ thống thông tin địa lý cơ bản, Nautical Solution giúp tổ chức của bạn cải thiện đáng kể hiệu quả trong công tác quản lý dữ liệu và biểu đồ.

Với Nautical Solution, bạn có thể:

  • Sản xuất và duy trì các biểu đồ chỉ phương hướng điện tử S-57 (ENC) và các biểu đồ giấy đồng thời cùng với các sản phẩm chỉphương hướng và không có phương hướng ví dụ như các biểu đồ số hằng hải (DNCs), các lớp dữ liệu quân sự bổ xung (AML), và thông tin Hằng hải trồng ghép (MIO).
  • Giảmđáng kể thời gian trong quá trình sản xuất bằng cách tạo ra các sản phẩm chỉ phương hướng dạng điện tử chất lượng cao hoặc trên giấy hay dạng ảnh mà tuân thủ theo quy chuẩn của ngành hằng hải và thủy văn học.
  • Quản lý tốt hơn các bộ ký hiệu, chú thích và các đối tượng biểu đồ của ngành hàng hải bao gồm các ngành hải dương học, khí tượng học, và an ninh quốc phòng cụ thể, dựa trên bộ cơ sở dữ liệu định hướng bản đồ.
  • Nâng cao chất lượng dữ liệu thông qua việc xây dựng nhiều cách xác định dữ liệu cùng với khả năng cho duy trì các thuộc tính các đối tượng trong kho lưu trữ lịch sử dữ liệu.
  • Tận dụng lợi thế của một kiến trúc hướng dịch để triển khai sản xuất và phổ biến dữ liệu.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình làm việc thông qua việc tiêu chuẩn hóa trong bàn giao nhiệm vụ, trong quy trình thực hiện, trong kiểm tra công việc và cũng như trong báo cáo các hoạt động của quá trình sản xuất.
Tham khảo các cơ quan và các tổ chức đã thành công trong việc nâng cải thiện các khâu hoạt động và mở rộng các cơ hội của họ bằng cách đầu tư an toàn trong giải pháp này qua success stories