Esri Aeronautical Solution

Tổng quan

Esri Aeronautical Solution (trước đây tên gọi là PLTS cho ArcGIS – Aeronautical Solution) cung cấp một nền tảng Hệ thống thông tin địa lý thực sự để quản lý dữ liệu hàng không và sản xuất nhanh chóng biểu đồ chất lượng cao, tuân thủ các yêu cầu của ngành hàng không và tổ chức cụ thể. Các cơ quan dân sự và quân sự, các hãng hàng không thương mại, và các nhà sản xuất biểu đồ có thể tạo, duy trì và sử dụng các sản phẩm chuẩn hàng không dựa trên dữ liệu kỹ thuật số mới nhất.

Với giải pháp hàng không, bạn có thể:

  • Giảm đáng kể thời gian sản xuất biểu đồ bằng cách quản lý và khởi tạo các biểu đồ hàng không từ hệ thống cơ sở dữ liệu điều khiển trung tâm.
  • Sản xuất các biểu đồ cung cấp cho các bản đồ đặc biệt của bạn từ cơ sở dữ liệu, bao gồm cả các biểu đồ thích hợp cho tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).
  • Nâng cao chất lượng cho khách hàng bằng cách hỗ trợ các yêu cầu tùy biến.
  • Chia sẻ dữ liệu hoàn toàn trong cộng đồng hàng không sử dụng mô hình trao đổi thông tin hàng không (AIXM).
  • Nâng cao chất lượng dữ liệu thông qua tải trực tiếp của thay đổi kỹ thuật số và việc tự động kiểm tra thay đổi quản lý dòng làm việc.

Tham khảo các cơ quan và các tổ chức đã thành công trong việc nâng cải thiện các khâu hoạt động và mở rộng các cơ hội của họ bằng cách đầu tư an toàn trong giải pháp này qua success stories.