ArcGIS for .NET

Ứng dụng máy để bàn

 

Phát triển viên có thể dùng kinh nghiệm .NET của họ để tạo các ứng dụng client GIS trên máy cá nhân với ArcGIS để sử dụng và xử lý các giải pháp nội bộ hay giải pháp server qua Web hay mạng nội bộ (LAN). 
  • Gắn điều khiển bản đồ 2D và 3D vào ứng dụng của bạn để cho phép người dùng zoom, pan, và xoay bản đồ với ArcGIS Engine .
  • Tạo, hỏi đáp, phân tích dữ liệu raster trên cơ sở ô với mô hình hóa không gian.
  • Cung cấp chức năng GIS cao cấp với các mở rộng ArcGIS để giải quyết các vấn đề lộ trình xe chạy, hiển thị các đối tượng bề mặt thế giới thực, hay phân tích các điểm đến trên đường đi dốc nhất. 
  • Mở rộng ArcGIS Desktop bằng cách tạo các lệnh, nút, cửa sổ, thanh công cụ, và mở rộng tùy biến. 
  • Thêm các đối tượng hình học – như điểm, vùng, vùng đa điểm, đường gấp khúc, và vùng nhiều miếng – để biểu diễn các đối tượng nhất định trong ứng dụng của bạn.
 
Tìm hiểu thêm về xây dựng ứng dụng GIS trên máy cá nhân tùy biến, hãy ghé thăm Trung tâm tài nguyên ArcGIS Engine. Tìm hiểu thêm về mở rộng ArcGIS Desktop, ghé thăm Trung tâm tài nguyên ArcGIS Desktop .