ArcGIS for Java

Ứng dụng máy để bàn


Phát triển viên có thể dùng kinh nghiệm Java của mình để tạo ứng dụng khách GIS trên máy cá nhân với ArcGIS để dùng vả xử lý các giải pháp nội bộ qua Web hay mạng nội bộ (LAN). 

  • Gắn điều khiển bản đồ 2D và 3D vào ứng dụng của bạn để cho phép người dùng zoom, pan, và xoay bản đồ với ArcGIS Engine. 
  • Tạo, hỏi đáp, phân tích dữ liệu raster trên cơ sở ô với mô hình hóa không gian. 
  • Cung cấp chức năng GIS cao cấp với các mở rộng ArcGIS để giải quyết các vấn đề lộ trình xe chạy, hiển thị các đối tượng bề mặt thế giới thực, hay phân tích các điểm đến trên đường đi dốc nhất. 
  • Thêm các đối tượng hình học – như điểm, vùng, vùng đa điểm, đường gấp khúc, và vùng nhiều miếng – để biểu diễn các đối tượng nhất định trong ứng dụng của bạn.

 

Tìm hiểu thêm về xây dựng các ứng dụng trên máy cá nhân, hãy ghé thăm Trung tâm tài nguyên ArcGIS Engine .