ArcGIS Engine

Tổng quan


ArcEngineVn.png

ArcGIS Engine là một tập hợp các thành phần GIS và các tài nguyên dành cho nhà phát triển có thể được nhúng, cho phép thêm các bản đồ động và các chức năng GIS vào các ứng dụng đã có hoặc xây dựng những ứng dụng bản đồ tùy biến mới.

Nhà phát triển sử dụng ArcGIS Engine để triển khai dữ liệu GIS, bản đồ và các đoạn mã địa xứ lý trong các ứng dụng máy bàn hoặc thiết bị di động sử dụng các API cho COM, .NET, Java, và C++.

Bạn có thể sử dụng ArcGIS Engine để: 

  • Xây dựng các ứng dụng có chức năng GIS nhanh chóng với các điều khiển tiện lợi dành cho nhà phát triển. 
  • Tạo và vẽ các đối tượng địa lý, bao gồm các điểm, đường, vòng tròn, và đa giác bên trong ứng dụng của bạn nhằm phục vụ cho việc biên tập dữ liệu địa lý. 
  • Thực thi các toán tử địa lý trên các hình dạng (shape) nhằm tạo các bộ đệm (buffer); tính toán các khác biệt; và tìm các phần giao nhau, hợp nhất hoặc đảo ngược các phần giao nhau của các hình dạng. 
  • Giải và thực hiện phân tích mạng lưới để tìm ra các lộ trình tốt nhất và các cơ sở gần nhất và xác định lộ trình nào sẽ được chọn. 
  • Hiển thị và phân tích một cách hiệu quả dữ liệu bề mặt và quả địa cầu trong không gian 3 chiều. 
  • Truy cập và sử dụng các nơi trưng bày mã lệnh (code galleries), các bộ công cụ phát triển phần mềm (SDKs), blogs, và các thủ thuật trong ArcGIS Engine Resource Center.


ArcGIS Engine lad một phần của Esri Developer Network (EDN) thuê bao hàng năm.