Web APIs

ArcGIS API for Flex


ArcGIS API for Flex giúp cho việc phát triển các ứng dụng bản đồ Web trực quan, phong phú và phản ứng tốt sử dụng Flex/Flash.

Truy cập Adobe Flex Resource Center để bắt đầu.

Trang Resource Center này cung cấp:
  • API có thể tải về.
  • Các hướng dẫn và bài giảng để bắt đầu.
  • Tài liệu đầy đủ
  • Các khu vực chứa mã nguồn (code galleries), các ví dụ và các diễn đàn

 

Trang web của người dùng

abu-dhabi-geospatial-portal.jpg