Smartphones

Tổng quan

Các ứng dụng ArcGIS cho các máy điện thoại thông minh cho phép bạn tìm đường trên bản đồ, thu thập và báo cáo dữ liệu, hơn nữa bạn có thể thực hiện phân tích GIS. Nó là một phần của hệ thống ArcGIS và nó là một cách tuyệt vời để:


 

  • Khám phá nội dung bản đồ cách truy cập vào bộ sưu tập bản đồ từArcGIS Online hoặc tận dụng các các dịch vụ GIS hiện có trong tổ chức của bạn.
  • Hiển thị bản đồ và nắm bắt thông tin.
  • Phát triển các ứng dụng tùy biến hoặc Xây dựng thương hiệu cho các ứng dựng đặc trưng và riêng biệt để đáp ứng những nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Mở rộng GIS của bạn tới đối tượng rộng lớn.

 

 

ArcGIS on Smartphones