ArcPad

Bạn làm được gì với ArcPad ?

ArcPad là phần mềm thiết kế cho các chuyên gia GIS phục vụ công tác thu thập dữ liệu và thành lập bản đồ trên thực địa. Phần mềm ArcPad bao gồm các tính năng nâng cao của Hệ thống thông tin địa lý "GIS” và Hệ thống định vị toàn cầu"GPS” cho việc thu thập, chỉnh sửa và hiển thị thông tin địa lý nhanh chóng và hiệu quả. Những dữ liệu quan trọng có thể được xuất ra và nhập trở lại (check-out và check-in) với cơ sở dữ liệu địa lý (geodatabase) cho nhiều người dùng hoặc cho đơn người dùng và được chia sẻ trong toàn bộ tổ chức của bạn.


ArcPad là một phần trong giải pháp GIS cho tổ chức lớn và được tích hợp trực tiếp với ArcGIS Desktop và ArcGIS Server.