Desktop Extension

Các sản phẩm phần mềm mở rộng cho phép bạn thêm các chức năng cho ArcGIS Desktop. Những công cụ đặc biệt này cho phép bạn biểu diễn các nhiệm vụ mở rộng như địa xử lý raster, phân tích ba chiều, và xuất bản bản đồ.