Basic

ArcGIS for Desktop Basic là phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS) dùng để hiện thỉ, quản lý, tạo, và phân tích dữ liệu địa lý. Với ArcGIS for Desktop Basic, bạn có thể hiểu được tình huống địa lý của dữ liệu, cho phép bạn hiểu các quan hệ và xác định đường đi với các cách thức mới.