Standard

ArcGIS for Desktop Standard là một hệ thống GIS dành cho máy để bàn để chỉnh sửa và quản lý dữ liệu địa lý. Nó bao gồm tất cả các chức năng của ArcGIS for Desktop Basic cùng với các công cụ chỉnh sửa được thêm vào để đảm bảo chất lượng dữ liệu của bản. ArcGIS for Desktop Standard hỗ trợ chỉnh sửa một và nhiều người dùng cho phép bạn ngắt kết nối với cơ sở dữ liệu và chỉnh sửa trên thực địa.