Advanced

ArcGIS for Desktop Advanced là hệ thống GIS cho máy để bàn hoàn chỉnh nhất.Nó bao gồm tất cả các chức năng của ArcGIS for Desktop Standard và Basic và thêm vào phần phân tích không gian cao cấp, mở rộng thao tác dữ liệu, và các công cụ bản đồ cao cấp. Các tổ chức sử dụng ArcGIS for Desktop Advance hàng ngày để tạo, chỉnh sửa, và phân tích dữ liệu của họ để đưa ra các quyết định chính xác hơn, nhanh hơn. ArcGIS for Desktop Advance là nhân tố tiêu chuẩn cho GIS.