Ứng dụng chuyên biệt
Ứng dụng chuyên biệt
Sẵn sàng cho sử dụng các ứng dụng được xây dựng trên nền tảng cốt lõi của ArcGIS
Esri Aeronautical Solution (trước đây tên gọi là PLTS cho ArcGIS – Aeronautical Solution) cung cấp một nền tảng Hệ thống thông tin địa lý thực sự để quản lý dữ liệu hàng không và sản xuất nhanh chóng biểu đồ chất lượng cao, tuân thủ các yêu cầu của ngành hàng không và tổ chức cụ thể. Các cơ quan dân sự và...
Esri thành lập bản đồ an ninh quốc phòng "Defence Mapping” (trước đây là PLTS cho ArcGIS – giải pháp về an ninh quốc phòng) cho phép người dùng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng sản xuất và duy trì các sản phẩm như cở sở dữ liệu đo vẽ địa hình và các bản đồ địa hình với chất lượng cao. Nó còn cung cấp một nền tảng để quản lý hiệu quả quy trình sản xuất, và cho phép người dùng làm được nhiều hơn so với lượng ít các nguồn tài nguyên...
Esri giải pháp cho Hằng Hải "Esri Nautical solution” (trước kia là PLTS cho ArcGIS – giải pháp Hằng Hải) giúp cơ quan thủy văn quốc gia, các tổ chức thành lập biểu đồ và các nhà thầu nhỏ giải quyết những thách thức về quản lý khối lượng lớn dữ liệu và sản xuất cơ sở dữ liệu chuẩn Hàng Hải và các biểu đồ cho một loạt các nhu cầu của ngành Hằng Hải. Bằng cách cung cấp một nền tảng hệ thống thông tin địa lý cơ bản, Nautical Solution giúp tổ chức của bạn cải thiện đáng kể hiệu quả...
Esri thành lâp và sản xuất bản đồ "Esri Production Mapping” (trước đây là PLTS cho Arcgis-Foundation*) giúp các tổ chức sản xuất về lĩnh vực địa không gian có thẩm quyền thu được lợi ích lớn trong kinh doanh bằng cách quản lý và xuất bản các sản phẩm dữ liệu và bản đồ có độ chính xác cao từ những nguồn tài nguyên hạn hẹp. Nó cung cấp một môi trường làm việc rộng khắp và chia sẻ cho các đội làm việc có quy mô khác nhau để nâng cao chất lượng cũng như giá trị cho các sản phẩm dữ liệu không gian địa lý và bản đồ thông qua các tiêu chuẩn hóa, quy trình lặp đi lặp lại, và lên cấu hình hóa cho cả quy trình sản xuất của bạn...