Máy chủ GIS
Máy chủ GIS
ArcGIS for Server cho phép bạn tạo, quản lý và phân phối các dịch vụ GIS trên nền Web để hỗ trợ cho các máy tính để bàn, thiết bị di động và cả các ứng dụng bản đồ Web.
ArcGIS for Server cho phép bạn tạo, quản lý và phân phối các dịch vụ GIS trên nền Web để hỗ trợ cho các máy tính để bàn, thiết bị di động và cả các ứng dụng thành lập bản đồ Web.
Với các phần mở rộng của ArcGIS Server, bạn có thể thêm vào nhiều tính năng, bao gồm địa xử lý (geoprocessing) nâng cao và quản lý ảnh...