Ấn phẩm Esri Map Book

19/10/2012 - Esri Vietnam

Được xuất bản hàng năm từ năm 1984, Esri Map Book là ấn phẩm duy nhất dành riêng ghi nhận những thành tựu quan trọng, có tính chất đổi mới của người sử dụng GIS trên toàn thế giới.


Mỗi ấn phẩm của Esri Map Book giới thiệu một phần nhỏ của những công trình đã trình bày tại triển lãm Map Gallery hàng năm ở Hội nghị khách hàng ESRI Quốc tế” (Esri International User Conference).


Để xem ấn bản mới nhất, xin vui lòng theo đường dẫn này


 


Xem nhiều nhất
19/10/2012 - Esri Vietnam
Ấn phẩm Esri Map Book
Được xuất bản hàng năm từ năm 1984, Esri Map Book là ấn phẩm duy nhất dành riêng ghi nhận những thành tựu quan trọng, có tính chất đổi ...


Trong tháng 12 năm 2012, các khóa đào tạo về ArcGIS sẽ được tổ chức tại hai địa điểm Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.