25/01/2013 - Esri Vietnam
"Cập nhật công nghệ ArcGIS trong Giáo dục 2013” là chương trình hợp tác và hỗ trợ trực tiếp của Esri Việt Nam tới các trường đại học có đào tạo GIS trong cả nước. Đây là chương trình đào tạo được cung cấp hoàn toàn miễn phí tới các trường Đại học, hướng đến đối tượng là các sinh viên theo học các chuyên ngành có đào tạo GIS...
16/10/2012 - Esri Vietnam
Ngày hội GIS
Ngày hội GIS là một sự kiện quan trọng chính thức hóa việc ứng dụng GIS của những người sử dụng và các nhà cung cấp
Xem nhiều nhất
16/10/2012 - Esri Vietnam
Ngày hội GIS
Ngày hội GIS là một sự kiện quan trọng chính thức hóa việc ứng dụng GIS của những người sử dụng và các nhà cung cấp


25/01/2013 - Esri Việt Nam
“Cập nhật công nghệ ArcGIS” tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
"Cập nhật công nghệ ArcGIS trong Giáo dục 2013” là chương trình hợp tác và hỗ trợ trực tiếp của Esri Việt Nam tới các trường đại học có đào ...