Quyền lợi

Esri Partner Network: Quyền lợi


Quyền lợi được chia theo cấp độ của đối tác và được thiết kế để khuyến khích việc phát triển các ứng dụng trên nền tảng công nghệ của Esri và những hoạt động marketing tương ứng.


Bất kể ở cấp độ nào, tất cả đối tác đều có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những công nghệ mới nhất của Esri, những sáng kiến phần mềm và học cách tận dụng và phát triển chúng. Tất cả đối tác của Esri được tham gia vào một cộng đồng cùng có chung đam mê với những giải pháp và công nghệ GIS; với một nền tảng đẳng cấp thế giới để phát triển các dịch vụ và ứng dụng; và, điều quan trọng nhất là mối liên hệ với Esri và một cơ hội cộng tác chặt chẽ đảm bảo cho thành công trong tương lai.