Tổng quan

"Đại lý ủy quyền của Esri Việt Nam"


Hỗ trợ khách hàng triển khai thành công hệ thống GIS là đích đến và ưu tiên hàng đầu của Esri Việt Nam. Để thực hiện sứ mệnh này, từ ngày 1 tháng 1 năm 2011, Esri Việt Nam đã giới thiệu chương trình đối tác mới - "Đại Lý Ủy Quyền” (Authorized Reseller) - nhằm xác định các đối tác của Esri Việt Nam. Họ là những đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các dự án liên quan đến GIS, có năng lực kỹ thuật về GIS và không ngừng đầu tư vào công nghệ GIS của Esri. Chương trình này dựa trên chương trình qui mô toàn cầu "Mạng Lưới Đối Tác của Esri” (EPN), và được Esri Việt Nam hỗ trợ về mặt kỹ thuật và cố vấn với các lĩnh vực tổng hợp cũng như các ngành cụ thể.


Các Đại Lý Ủy Quyền của Esri Việt Nam không chỉ đạt mức độ xuất sắc về kinh nghiệm và kiến thức công nghệ GIS của Esri tại Việt Nam, mà còn được tổ chức Quốc tế công nhận. Bởi vì để trở thành Đại Lý Ủy Quyền của Esri Việt Nam, họ phải là thành viên của "Mạng Lưới Đối Tác của Esri” (EPN).


Để biết thêm thông tin về chương trình "Đại Lý Ủy Quyền”, vui lòng liên lạc theo địa chỉ email info@esrivn.com