Nước sạch/Nước thải

Nước sạch/ Nước thải

 
  Các doanh nghiệp cung cấp nước sạch, xử lý nước thải hoặc xử lý nước ngập lụt phải theo dõi việc phân phối, thu thập, theo dõi mạng lưới thoát nước cũng như cung cấp các dịch vụ khách hàng và lập các kế hoạch làm việc có liên quan. Bạn có thể biết rằng GIS giúp quản lý tài sản và cơ sở hạ tầng nhưng bạn có biết những lợi ích GIS mang lại còn ở chỗ, nó có thể hỗ trợ cả các quy trình quản lý, chăm sóc khách hàng và lập kế hoạch? Quản lý doanh nghiệp dựa trên thông tin về vị trí giúp bạn đối phó với những thách thực trong công việc của ngành này.
 
GIS cung cấp một nền tảng chung cho việc truy cập tất cả các dữ liệu kinh doanh, cập nhật thông tin mạng lưới, tích hợp các phiếu giao việc, tìm kiếm thông tin khách hàng hay chuẩn bị một báo cáo. Với các công cụ phân tích không gian có sẵn, bạn có thể theo dõi mạng lưới cũng như phân tích xu hướng phát triển ảnh hưởng đến nhu cầu trong tương lai. Trực quan hóa và lập bản đồ các đối tượng giúp bạn có một cái nhìn liền mạch, tổng quan về mạng lưới trong mối quan hệ với khách hàng và hạ tầng xung quanh.
 
Thậm chí bạn có thể áp dụng GIS ở một mức độ xa hơn nhằm đáp ứng các yêu cầu bắt buộc về quản lý, giám sát và đánh giá tình trạng của tài sản.