Tài Nguyên Nước


  GIS là một công cụ mạnh mẽ cho việc phát triển các giải pháp trong ngành tài nguyên nước như đánh giá chất lượng nguồn nước và quản lý tài nguyên nước trong phạm vi khu vực hoặc vùng.
 
Các cơ quan thủy văn sử dụng công nghệ GIS để tích hợp nhiều dữ liệu khác nhau và ứng dụng đa dạng vào trong một hệ thống quản lý. Bộ công cụ có trong Arc Hydro hỗ trợ việc tạo lập, thao tác và hiển thị các đối tượng thủy văn và đặc tính của chúng trong môi trường ArcGIS.