Cơ quan chính phủ

Cơ quan chính phủ


Các chính phủ đang ngày càng sử dụng GIS như là một nền tảng để xây dựng các ứng dụng bản đồ nhằm thu hút sự tham gia của người dân, xây dựng một chính quyền trong sạch và tăng cường khả năng hoạch định chính sách.

GIS tích hợp các dịch vụ địa không gian trong các ứng dụng di động, ứng dụng trong môi trường điện toán đám mây, các ứng dụng mà người dùng có tương tác với hệ thống, dữ liệu theo thời gian thực. GIS tích hợp trong các mạng xã hội nhằm đẩy mạnh một chính phủ mở mà cả lãnh đạo và công dân đều mong muốn.

Để xúc tiến và hỗ trợ các sáng kiến GOV 2.0, bạn có thể tìm hiểu: