Xây Dựng

Tổng quan


CivilEngineeringEN1.jpg
Công nghệ GIS cung cấp các công cụ cho việc tạo lập, quản lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu liên quan đến việc phát triển và quản lý hạ tầng.
 
Sử dụng một cơ sở dữ liệu GIS tập trung, bạn có thể thực hiện những phân tích không gian, chồng xếp dữ liệu và tích hợp các giải pháp và hệ thống khác nhau.
 
Vì thế, GIS đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với các công ty xây dựng dân dụng bằng việc hỗ trợ tất cả các quy trình quản lý hạ tầng.