Extension

Các phần mở rộng của ArcGIS Server

Với các phần mở rộng của ArcGIS Server, bạn có thể thêm vào nhiều tính năng, bao gồm địa xử lý (geoprocessing) nâng cao và quản lý ảnh. Ứng với mỗi phiên bản của ArcGIS Server có các phần mở rộng sau:

ArcGIS Server Ext En.png

Bạn có thể biên tập và xuất bản các dự án ArcPad sử dụng ArcGIS Server, đồng bộ dữ liệu của ArcPad với ArcGIS Server thông qua kết nối Internet sử dụng ArcGIS for Server ArcPad Extension.

Tải về ArcGIS for Server 10 Functionality Matrix [PDF] để tìm hiểu thêm về chức năng lõi của ArcGIS Server.