Tài chính, ngân hàng

Dịch vụ Tài Chính Ngân HàngGIS là vấn đề cốt lõi đối với các tổ chức tài chính

Kinh doanh ngân hàng là một ngành kinh doanh có tính cạnh tranh cao. Chỉ thị phần và thương hiệu là chưa đủ để thu hút và giữ chân khách hàng. Để hiệu quả hơn, nhiều ngân hàng, các công ty thẻ, liên doanh thẻ và các tổ chức dịch vụ tài chính khác đang ngày càng sử dụng Hệ thống thông tin địa lý để giúp họ hiểu biết hơn về dữ liệu của chính họ.


GIS cho phép các tổ chức:
  • Hiểu biết hơn về những rủi ro, quá trình tương tác với khách hàng và các điều kiện kinh tế sử dụng các mô hình kinh doanh dựa vào các yếu tố địa lý và nhân khẩu học.
  • Cải thiện khả năng sinh lợi và hoạt động nghiệp vụ bằng cách chia sẻ các quyết định, kiến thức trong toàn bộ các phòng ban.
  • Tăng cường khả năng làm việc cộng tác giữa các phòng ban với các kết quả phân tích địa lý, các nghiên cứu lân cận, các dự đoán kinh tế.
  • Đơn giản hóa công việc kinh doanh bằng những phân tích chính xác hơn các điều kiện thị trường thực tế.
  • Nâng cao hiểu biết của bạn về thị trường dựa trên một cái nhìn toàn cảnh và duy nhất về hoạt động kinh doanh, sử dụng các quy trình kinh doanh có gắn với các yếu tố địa lý.