Quản lý nhà nước
Quản lý nhà nước
Bất kể cộng đồng của bạn lớn hay nhỏ, các nhà hoạch định cũng phải làm việc với các thông tin không gian như: các dữ liệu về thửa đất, phân vùng và dữ liệu về sử dụng đất, địa chỉ, mạng lưới giao thông và quỹ nhà ở. Là một người quy hoạch, bạn cũng phải nghiên cứu và theo dõi những chỉ số khác nhau của vùng và khu vực, dự đoán nhu cầu của cộng đồng trong tương lai và lập quy hoạch tương ứng để đảm bảo chất lượng cuộc sống của các cộng đồng dân cư.

Công nghệ GIS cung cấp các công cụ cho việc tạo lập, quản lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu liên quan đến việc phát triển và quản lý hạ tầng.


Sử dụng một cơ sở dữ liệu GIS tập trung, bạn có thể thực hiện những phân tích không gian, chồng xếp dữ liệu và tích hợp các giải pháp và hệ thống khác nhau.


Vì thế, GIS đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với các công ty xây dựng dân dụng bằng việc hỗ trợ tất cả các quy trình


Bất kể cộng đồng của bạn lớn hay nhỏ, các nhà hoạch định cũng phải làm việc với các thông tin không gian như: các dữ liệu về thửa đất, phân vùng và dữ liệu về sử dụng đất, địa chỉ, mạng lưới giao thông và quỹ nhà ở. Là một người quy hoạch, bạn cũng phải nghiên cứu và theo dõi những chỉ số khác nhau của vùng và khu vực, dự đoán nhu cầu của cộng đồng trong tương lai và lập quy hoạch tương ứng để đảm bảo chất lượng cuộc sống của các cộng đồng dân cư.

Các cơ quan quy hoạch địa phương, vùng hay quốc gia đã nhận ra sức mạnh của Hệ thống thông tin địa lý để xác định vấn đề, đối phó với những vấn đề đó một cách hiệu quả và chia sẻ kết quả với công chúng. Các giải pháp GIS của Esri cung cấp các công cụ giúp bạn thực hiện nhiệm vụ của mình tốt hơn với chi phí thấp hơn.GIS hỗ trợ quá trình tham gia của cộng đồng với những hệ thống hỗ trợ việc lập quy hoạch.
Các chính phủ đang ngày càng sử dụng GIS như là một nền tảng để xây dựng các ứng dụng bản đồ nhằm thu hút sự tham gia của người dân, xây dựng một chính quyền trong sạch và tăng cường khả năng hoạch định chính sách.

GIS tích hợp các dịch vụ địa không gian trong các ứng dụng di động, ứng dụng trong môi trường điện toán đám mây, các ứng dụng mà người dùng có tương tác với hệ thống, dữ liệu theo thời gian thực. GIS tích hợp trong các mạng xã hội nhằm đẩy mạnh một chính phủ mở mà cả lãnh đạo và công dân đều mong muốn.